شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به

صبح میرسد

گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی

بسته است

مردمان من امانت آسمانند بر این خاک تلخ

مردمان من خان و مان من اند

کوروش بزرگ


****جملات آموزنده از کوروش***

باورها و هر آنچه از دیدگان اندیشه هایمان می گذرد را به زنجیر می کشند..

****جملات آموزنده از کوروش***

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است

“کورش بزرگ”

 

****جملات آموزنده از کوروش***

بیادتان مى آورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمى ، محبت اوست پس ؛محبت کنید چه به دوست ، چه به دشمن! که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست. “کوروش بزرگ”

****جملات آموزنده از کوروش***

بیادت می آورم تا همیشه بدانی که زیباترین منش آدمی محبت اوست ، پس محبت کن چه به دوست چه به دشمن که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست . ” کوروش کبیر کوروش“

 

****جملات آموزنده از کوروش***

تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است .کوروش کبیر

****جملات آموزنده از کوروش***

دشوارترین قدم، همان قدم اول است .کوروش کبیر

 

****جملات آموزنده از کوروش***

شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید .کوروش کبیر

 

****جملات آموزنده از کوروش***

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر .کوروش کبیر


****جملات آموزنده از کوروش***

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید .

****جملات آموزنده از کوروش***

تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است .

****جملات آموزنده از کوروش***

خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها -یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن کوروش کبیر

****جملات آموزنده از کوروش***

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .

****جملات آموزنده از کوروش***

کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید .

****جملات آموزنده از کوروش***

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد .


****جملات آموزنده از کوروش***

کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم .

****جملات آموزنده از کوروش***

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر

****جملات آموزنده از کوروش***

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

****جملات آموزنده از کوروش***

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید .


اس ام اس و پیامک و استاتوس روز کوروش بزرگ . متن های گرامیداشت روز کوروش کبیر

تاریخ روز جهانی کوروش کبیر : ۷ آبان

 

تنها راه شکست تلاش نکردن است. کوروش کبیر

روز کوروش گرامی باد

********** اس ام اس و استاتوس بزرگداشت روز کوروش کبیر **********

وقتی توبیخ را با تمجید پایان دهید آنگاه افراد در رابطه با عملکرد خود تفکر خواهند کرد نه سخنان شما

کوروش بزرگ

********** اس ام اس و استاتوس بزرگداشت روز کوروش کبیر **********

من با یقین و عدالتم زندگی خواهم ساخت و برای ملتم شادی به ارمغان خواهم آورد . روز کوروش مبارک

********** اس ام اس و استاتوس بزرگداشت روز کوروش کبیر **********

خدایا دست هایم خالی است و دلم پر از آرزوهای دست نیافتنی . یا با قدرت خود دستانم را توانا گردان و یا دلم را خالی از آرزو

کوروش کبیر

********** اس ام اس و استاتوس بزرگداشت روز کوروش کبیر **********

بدانید که همیشه زیباترین منش آدمى محبت اوست پس محبت کنید چه به دوست و چه به دشمن که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست. روز کوروش گرامی باد

********** اس ام اس و استاتوس بزرگداشت روز کوروش کبیر **********

پیش از آنکه پاسخ بدهی با یک نفر مشورت کن و پیش از آنکه تصمیمی بگیری با چند نفر . کوروش بزرگ

********** اس ام اس و استاتوس بزرگداشت روز کوروش کبیر **********

منم کورش پادشاه بزرگ ایران نخستین شاه جهان و اولین داد گستر گیتی . پدر ایران زمین

روز کوروش بزرگ گرامی باد


********** اس ام اس و استاتوس بزرگداشت روز کوروش کبیر **********