تحقیق در مورد سیاست خارجی در قرآن


قرآن کریم در زمینه مسائل سیاسی در حد بیان کلیات و چارچوب های کلان سیاست خارجی بسنده کرده است، این کلیات را اصول سیاست خارجی نامیدیم و تحت چهار عنوان «اصل نفی سبیل » ، «اصل دعوت یا جهاد» ، «اصل عزت دینی » و «اصل پای بندی به معاهدات بین المللی » درباره آنها به بحث پرداختیم . یاد آور شدیم این اصول چارچوب کلان سیاست گذاری خارجی دولت اسلامی را سامان می دهند و دولت اسلامی نمی تواند در سیاست خویش آنها را ندیده انگارد .
مقدمه

مطالعه و بررسی اصول سیاست خارجی اسلام از دیدگاه قرآن کریم بر مفروضات چندی استوار است، که بدون توجه به آنها بحث از سیاست خارجی اسلامی ناتمام به نظر می رسد، مهم ترین این مفروضات را در محورهای زیر می توان تلخیص کرد:

1 . طرح اصول سیاست خارجی اسلام از منظر قرآن مستلزم آن است که رابطه دین و سیاست مفروض انگاشته شود . در چارچوب اندیشه جدایی دین و سیاست زمینه ای برای طرح این بحث باقی نخواهد ماند .

2 . سیاست خارجی یکی از بخش های اساسی سیاست در معنای کلان آن است، بنابراین اگر دین در مسائل سیاسی اندیشه نموده طبیعتا در مسائل سیاست خارجی نیز اندیشیده است .

3 . سیاست خارجی مجموعه ای از مسائل سیاسی مرتبط به حوزه خارجی است و از دو بخش نسبتا ثابت و متغیر برخوردار می باشد . قسمت ثابت آن، بیانگر چارچوب کلی سیاست گذاری خارجی است که خط مشی ها و استراتژی های سیاست خارجی در درون آن تنظیم می گردد; این بخش عمدتا مبتنی بر آموزه های نظری و نظام ارزشی و ایدئولوژی حاکم است . عناصر متغیر سیاست خارجی ناظر به خط مشی هایی است که متناسب با اوضاع و شرایط تنظیم و تدوین می گردند .

4 . اسلام دو بخش ثابت و متغیر دارد: ثابتات آن ناظر به اصول و مبانی کلی رفتار دینداران است و در طول زمان بقا و ماندگاری دارد، اما جنبه متغیر آن از عرف و ضرورت های زمانه تاثیر می گیرد . بخش متغیر سیاست خارجی به این جنبه برمی گردد، چرا که در شرایط و مقتضیات زمانه تغییر مشی می دهد; بنابراین اندیشه دینی در مورد مسائل سیاسی و مدیریت اجتماعی در حیطه طرح کلیات و اصول محدود می گردد .

5 . مسائل روابط بین الملل و سیاست خارجی به شکل امروزی و در قالب یک سیستم اکادمیک و منسجم محصول قرون اخیر به خصوص دوره پس از جنگ جهانی دوم است; اما برخی مسائل آن، نظیر مراودات خارجی و مسائل جنگ و صلح به قدمت تاریخ بشر سابقه دارد . چنین نگرشی طرح بحث سیاست خارجی اسلامی را تبیین می کند، زیرا به گفته «هالستی » اگر یکی از مهم ترین مسائل روابط بین الملل را مطالعه دو پدیده جنگ و صلح بدانیم، مطالعه مسائل بین الملل به دوره های قبل از میلاد باز می گردد و اثر تاریخی «توسیدید» در مورد جنگ های «پلوپونز» از قدیمی ترین متون این رشته محسوب می گردد . (2)

6 . با توجه به نکات مذکور می توان از اصول سیاست خارجی اسلام در قرآن یاد کرد . این اصول ناظر به چارچوب کلی و کلان رفتار خارجی دولت اسلامی است و روابط خارجی مسلمانان با جوامع غیراسلامی را تنظیم می کند . قرآن کریم مشتمل بر مسائل اعتقادی و اجتماعی و سیاسی است و از برخی آیات آن می توان اصول سیاست خارجی اسلام را استخراج کرد .

اصول سیاست خارجی اسلام

همان گونه که اشارت رفت، مقصود از اصول سیاست خارجی مجموعه ای از آموزه های دینی است که چارچوب کلان سیاست خارجی دولت اسلامی را شکل می دهد . این مجموعه از نوعی خصلت ثبات و ماندگاری برخوردار است و از نظر تفسیری بر دیگر مسائل سیاست خارجی حکومت دارد . یکی از پژوهشگران مسلمان در تعریف اصول سیاست خارجی می گوید: مقصود از اصول یاست خارجی، مبادی و اساس روابط خارجی دولت اسلامی است که منابع دینی آنها را به عنوان چارچوب و اساس تنظیم روابط خارجی مطرح می کند . (3)

با عنایت به تعریف مزبور می توان این اصول را از مجموع آیات قرآنی ناظر به روابط خارجی به دست آورده و در محورهای زیر مطرح کرد:

1 . اصل دعوت یا جهاد;

2 . اصل ظلم ستیزی و نفی سبیل;

3 . اصل عزت اسلامی و سیادت دینی;

4 . اصل التزام و پای بندی به پیمان های سیاسی .

البته برخی پژوهشگران در کنار اصول مزبور عناوین دیگری نظیر «تولی و تبری » ، «تالیف قلوب » و «امر به معروف » را نیز مطرح کرده اند، اما به نظرمی رسد اصول چهارگانه فوق این عناوین را نیز دربرمی گیرد و به ذکر مستقل و مجزای آنها نیازی نیست . درباره تالیف قلوب گفتنی است هر چند از آن در ذیل اصول سیاست خارجی اسلام بحث کرده اند، اما از فلسفه تشریع این حکم و موارد اعمال آن می توان استظهار نمود که تالیف قلوب بیشتر با ابزارهای سیاست خارجی همخوانی دارد تا اصول، چون تالیف قلوب با آنچه امروزه ذیل ابزارهای اقتصادی سیاست خارجی و کمک های بشر دوستانه مطرح می گردد شباهت بیشتری دارد . در واقع دولت اسلامی برای جلب جوامع غیرمسلمان یا کاهش خصومت ها از سهم «مؤلفة القلوب » استفاده می کند، برای مثال پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در جنگ طایف به اشراف و بزرگانی که تازه اسلام آورده بودند یا مشرکانی که به حضرت یاری رسانیده بودند، از سهم مؤلفة القلوب بخشید تا نظر آنان و قبایلشان را به اسلام جلب کند . (4)

1 . اصل دعوت یا جهاد

شاید از میان اصول سیاست خارجی اسلام، این اصل بیش از همه حایز اهمیت بوده و بیشتر از دیگر محورها مورد بحث و مناظره قرار گرفته است . احتمالا یکی از جهات اهمیت این اصل، آن است که ماهیت روابط خارجی از دیدگاه اسلام را تبیین می کند . مناظرات دامنه دار درباره اصل دعوت و جهاد سبب شد از هر دو اصل تحت یک عنوان یاد کنیم، زیرا آن گونه که برخی از پژوهشگران مسلمان گفته اند اگر تنها به ذکر عنوان دعوت اکتفا گردد، دیدگاه های موجود درباره اصل جنگ یا صلح در روابط خارجی اسلام نادیده انگاشته می شود و اگر اصل را بر جهاد و جنگ مشروع بگذاریم طرح عنوان اصل دعوت ناتمام خواهد ماند .

تفصیل این بحث را با یک پرسش اساسی ناظر به ماهیت روابط خارجی از دیدگاه اسلام پی می گیریم که آیا اسلام در روابط خود با جوامع غیراسلامی اصل را بر جنگ می گذارد یا صلح; به عبارت دیگر، آیا صلح یک قاعده است و جنگ، ضرورت یا بالعکس؟ اگر اصل جهاد را به عنوان یکی از اصول سیاست خارجی اسلام مورد تاکید قرار دهیم به زعم برخی اندیشمندان مسلمان و عموم خاورشناسان اصل در روابط خارجی اسلام جنگ محور است و صلح ناظر به حالات خاص و استثنا از قاعده می باشد، اما اگر اصل را بر دعوت بگذاریم قضیه فرق خواهد کرد . دقیقا با عنایت به همین مساله است که با دو نوع روش رو به رو می گردیم: (5)

الف) روش خاورشناسان که در قالب «انتشار الاسلام بالسیف » مطرح می گردد و بر مفاهیمی چون ارهاب، اصولگرایی، الاسلام المسلح، التطرف تاکید می شود . در این رویکرد آیات جهاد به خصوص آیه سیف به عنوان مستند مورد توجه قرار می گیرد;

ب) روشنفکران مسلمان که در قالب «تنظیف وجه الاسلام » یا پیراستن اسلام از هر نوع خشونت و جنگ به تحلیل می پردازند و بر مفاهیمی چون; سلام و تسامح و تعایش و رافت تاکید می کنند .

در حالی که دسته نخست فقط به تحلیل آیات جهاد می پردازد و آیات صلح و سلم را از نظر دور می دارند، دسته دوم با تاکید بر آیات صلح و مسالمت، به آیات جهاد بی توجهی می کنند . روش اعتدال روشی است که بتواند میان هر دو دسته آیات جمع زند . اکثر مفسران و فقهای اسلام در این باره اندیشیده اند که از مجموع این گفته ها و اظهارات می توان به جمع بندی و نتیجه نهایی نایل آمد .

بدون تردید یکی از مهم ترین و احتمالا هدف اصلی فرستادن انبیا دعوت است . آیات متعدد قرآن کریم پیامبران را دعوتگران دینی معرفی می کند . بر این اساس، نخستین وظیفه پیامبر و رهبران دینی همانا دعوت بشر به تعالیم و ارزش های وحیانی است . از طرف دیگر، جهاد و جنگ با مشرکان و طغیان گران بی تردید یکی از وظایف اساسی مسلمانان و رهبران دینی محسوب می گردد . آنچه در مورد جهاد و جنگ حایز اهمیت است فلسفه تشریع این پدیده است که جهاد برای چیست و چه زمانی انجام می پذیرد .

با تحلیل و موشکافی این نکته احتمالا بتوان رابطه دعوت و جهاد و اصل در روابط خارجی دولت اسلامی را به دست آورد .

اگر جهاد برای کشور گشایی باشد، احتمالا بر دیدگاه خاورشناسان مبنی بر جنگ محوری اسلام صحه می گذارد، اما اگر فلسفه تشریع جهاد برای دعوت به تعالیم وحیانی و ارزش های اسلامی باشد نه سلطه جویی و کشور گشایی، ادعای مذکور ناتمام و غرض آلود خواهد بود . این نوشتار ادعا دارد اصل در روابط خارجی اسلام بر صلح استوار است و جنگ حالت استثنایی است که بنابر ضرورت تجویز می گردد . عصاره استدلال ما براین فرضیه آن است که جهاد اسلامی یکی از مراحل دعوت به شمار می رود و برای ترویج ارزش های دینی صورت می گیرد . این دقیقا گفته یکی از محققان است که «توحید اساس جهاد و جهاد برای توحید» است .

بحث را با طرح اهمیت دعوت در آیات قرآن به عنوان یکی از اصول روابط خارجی دنبال می کنیم و در پی آن آیات مربوط به جهاد را مورد مطالعه و تحلیل قرار خواهیم داد . آیات متعددی اولین و مهم ترین وظیفه پیامبر را دعوت به خیر و صلاح می داند . خداوند سبحان پیامبران خود را مبلغان پیام خود و مظهر رحمت خویش و اصلاح و تزکیه بشر معرفی می کند . (6)

در برخی آیات، خداوند آنچنان به ابلاغ پیام خود و دعوت بشر به ارزش های اسلامی اهمیت می دهد که وعده می کند تا زمانی که رسولی را به ادای این وظایف نگمارد کسی را مجازات نخواهد کرد . (7)

در روابط خارجی اسلام نیز اصل دعوت به عنوان یکی از اصول اساسی مورد توجه و تاکید قرار می گیرد . خداوند در یکی از آیات خطاب به پیامبر این اصل را چنین معرفی می کند:

بگو ای اهل کتاب، به کلمه ای روی آورید که میان ما و شما یکسان است، جز خدای واحد را نپرستیم و چیزی را شریک حضرتش قرار ندهیم و غیر از خداوند کسی را ارباب و فرمانروایمان ندانیم . (8)

این آیه و نظایر آن به خوبی بیانگر آن است که پیامبر اسلام در روابط خارجی خویش قبل از هر امری موظف است آنان را به خدای واحد بخواند . در سیره پیامبراکرم صلی الله علیه و آله نیز این اصل پیش از هر امری به چشم می آید، حضرت تا دعوت نکرده دستور جهاد نمی داد . (9)

در روایتی حضرت علی علیه السلام می فرماید: زمانی که پیامبر مرا به سوی یمن می فرستاد، فرمود یا علی اگر خداوند یک نفر را به دست تو هدایت کند بهتر از تمام آن چیزی است که آفتاب بر آن می تابد . (10)

ابویعلی و طبری و دیگران به نقل از ابن عباس می گویند: رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگز با هیچ قومی نجنگید مگر این که آنها را به اسلام فرا خواند . (11)

پیامبر اسلام چنان به مساله دعوت اهمیت می دهد که در همه جنگ ها ابتدا به دعوت می پردازد، حتی مردمانی را که قبلا دعوت کرده مجددا به اسلام می خواند . با وجود آن که اهالی خیبر به دعوت عالم بودند، پیامبر سه روز سفیران و دعوتگران خویش را به نزد آنان می فرستد تا آنان را به اسلام رهنمون باشند . (12)

از مجموع آیات ناظر به دعوت و روایات و سیره پیامبر اسلام و رهبران دینی به دست می آید که دعوت، یکی از اصول اساسی در روابط خارجی اسلام با جوامع غیراسلامی است و چنان اهمیتی دارد که جهاد غیرمسبوق به دعوت را از مشروعیت خارج می سازد و بیشتر فقهای شیعه و سنی بر این امر اجماع نظر دارند . (13)

آیا اصل در روابط خارجی اسلام بر جنگ استوار است یا صلح؟ بر اساس محوریت آیات دعوت، اصل صلح و سلم مورد تاکید قرار می گیرد . اما سؤال این است که آیات جهاد را چگونه می توان تفسیر کرد . عمده مستند کسانی که اصل را بر جنگ استوار می دانند آیاتی است که مسلمانان را به قتل و کشتار کفار و مشرکان فرمان می دهد و جهاد را یک وظیفه و تکلیف شرعی مطرح می سازد . «قتلوا المشرکین کافة » (14) ، «قتلوهم حتی لاتکون فتنة » ، (15) «فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم » (16) از جمله آیاتی است که برای ترسیم ماهیت جنگ محوری اسلام در روابط خارجی به آنها استدلال شده است . صرف نظر از مباحث تفسیری موجود در این زمینه، ذکر دو نکته اهمیت دارد:

1- آیات جهاد را به طور کلی در دو دسته می توان طبقه بندی کرد: اول آیات مقید که جهاد را بر وجود فتنه و ظلم و آغاز جنگ از سوی غیرمسلمانان مبتنی می سازد; این دسته از آیات عمدتا بیانگر ماهیت جهاد و جنگ دفاعی است و با اشکال و محذور خاص روبه رو نیست، زیرا دفاع حق مشروع تمام جوامع و انسان هاست; دوم آیات مطلق که به طور مطلق به قتل کفار و مشرکان دستور می دهد، اشکال عمده ناظر به این دسته آیات است و طرفداران دیدگاه جنگ - محور نیز به این دسته آیات استدلال می کنند .

2- فلسفه جهاد چیست؟ آیا جهاد برای کشورگشایی و قتل و اذهاق نفوس است یا ماهیت اصلاحی و دعوتگرانه دارد؟ در صورت دوم جهاد خود به یکی از مراحل دعوت تبدیل می شود و به تعبیر برخی از مفسران حالت دفاعی به خود می گیرد . بیشتر مفسران و فقهای شیعه و سنی جهاد را دارای ماهیت اصلاحی و در جهت دعوت اسلامی دانسته اند . از دیدگاه آنان جنگ های سلطه طلبانه و توسعه جویانه نه فقط مشروعیت ندارد، بلکه از نظر متون اسلامی به شدت مورد نکوهش و نفی قرارمی گیرد; بنابراین جهاد خود دعوت به سوی خدا و به منظور اعتلای کلمة الله و امحای باطل است . (17)

علامه طباطبایی معتقد است اساسا جهاد دارای ماهیت تدافعی است . او می نویسد: قتال در راه خدا، چه دفاعی و چه ابتدایی، در حقیقت دفاع از حق انسانیت است و آن حق همان حق حیات است، زیرا شرک به خدای سبحان هلاک انسانیت و مرگ فطرت و خاموشی چراغ در درون دل هاست و قتال که همان دفاع از حق انسانیت است این حیات را بر می گرداند و بعد از مردن آن حق را دوباره زنده می سازد . (18)

وی در ادامه به تبیین ماهیت دفاعی جهاد در پاسخ اشکال خاورشناسان پرداخته و می نویسد: قرآن اسلام را مبتنی بر فطرت معرفی می کند و این فطرت حکم می دهد توحید تنها اساس و پایه ای است که قوانین فردی و اجتماعی بشر بر آن تضمین می شود و دفاع از چنین اساس و انتشار آن در میان جامعه و نگهبانی از آن، حق مشروع بشر است و بشر باید حق خود را استیفا کند به هر وسیله که ممکن باشد . . . قرآن نخست این حق را با دعوت می طلبد و در مرحله دوم با دفاع از مسلمانان و بیضه اسلام و در مرحله سوم با جنگ و قتال ابتدایی که هر چند به ظاهر قتالی است ابتدایی، لکن در حقیقت، دفاع از حق انسانیت و کلمه توحید و یکتاپرستی است و اسلام هرگز قبل از دعوت به زبان خوش و اتمام حجت جنگ را آغاز نکرده است » . (19)

لزوم دعوت قبل از جهاد و مشروع نبودن جهادی که به دعوت نپرداخته از امور مورد اتفاق میان فقها و مفسران است، از جمله شیخ بهایی می فرماید: «قبل از جهاد واجب است دعوت کردن، زیرا جایز نیست ابتدا به قتال کردن با کفار مگر بعد از دعوت » . (20)

علامه حلی نیز دعوت را مرحله ای پیش از جهاد می داند و جهاد را یکی از مراحل دعوت بر می شمرد . (21)

در مجموع از دیدگاه این اندیشمندان جهاد همواره دارای ماهیت دفاعی است و بیانگر اصل جنگ - محوری اسلام نیست . استاد مطهری در این زمینه ماهیت دفاعی جهاد را چنین تبیین می کنند:

اگر توحید را جزء حقوق انسان ها دانستیم، ممکن است اگر مصلحت انسانیت ایجاب بکند و اگر مصلحت توحید ایجاب کند با قوم مشرک بتوانیم بجنگیم نه به خاطر این که توحید را به آنها تحمیل کنیم، چون توحید و ایمان تحمیل شدنی نیست، با مشرکین می توانیم بجنگیم به خاطر این که ریشه فساد را اساسا بکنیم . (22)

متفکران اهل سنت نیز ضمن بررسی آیات دعوت و جهاد، اصل صلح را در روابط خارجی اسلام مورد توجه قرار داده اند . در این میان از معاصران می توان به دیدگاه های محمد رشید رضا، محمود شلتوت و محمد ابوزهره، عبدالوهاب خلاف، عبدالله بن زید آل محمود و دیگران اشاره کرد . (23)

برخی از پژوهشگران ضمن اذعان بر ماهیت صلح - محور بودن روابط خارجی اسلام، جهاد را از لوازم استقرار عدالت اجتماعی و رفع ظلم در جوامع بشری عنوان می کنند . اسلام در این تقریر اصل را بر صلح - محوری می گذارد: «ادخلوا فی السلم کافة » . (24)

اما به دلیل آن که صلح استقرار نمی یابد مگر در پرتو عدالت، اسلام نمی تواند به لوازم و ابزارهای استقرار عدالت بی توجه باشد; بنابراین نوعی تلازم و رابطه دو سویه میان استقرار صلح و عدالت وجود دارد و عدالت نیز در بیشتر موارد با موانع جدی روبه روست که رفع آن جز از طریق جهاد امکان پذیر نیست . (25)

بنابراین فلسفه تشریع جهاد - آن گونه که برخی پنداشته اند - نه نابودی انسان هاست و نه سلطه جویی، بلکه جهاد در جهت دعوت جنبه دینی می یابد و خود بذاته هدف نیست . اسلام به جنگ برای نشر خود رو نیاورده است، بلکه جنگ تطور طبیعی است که دعوت و آماده سازی ظروف و زمینه ها مستلزم آن می باشد . (26)

2 . اصل نفی سبیل

عنوان نفی سبیل برگرفته از نص آیه قرآن است:

لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا; (27) خداوند سبیل و طریقی برای کافران بر مؤمنان قرار نداده است .

مفسران در تفسیر این آیه اقوال مختلفی را ذکر کرده اند، بعضی «سبیل » را به مفهوم حجت و دلیل گرفته و آیه را چنین معنا کرده اند: خداوند کافران را با حجتی برتر در مقابل مؤمنان قرار نداده است . عده ای گفته اند مقصود از نفی سبیل، نفی سلطه کفار بر مؤمنان در قیامت است . در این میان ابن عربی با ضعیف شمردن هر دو احتمال مزبور، می گوید سه احتمال در آیه مبارکه وجود دارد: (28)

1- کافران هرگز توان محو و انهدام دولت مؤمنان و امحای بیضه اسلام را ندارند;

2- خداوند زمینه سلطه کافران بر مؤمنان را فراهم نکرده است، این خود مسلمانان هستند که با فاصله گرفتن از تعالیم اسلامی زمینه چنین امری را فراهم می کنند;

3- خداوند سبیل شرعی برای کفار بر مؤمنان قرار نداده است .

یکی ازمفسران در تفسیر این آیه می فرماید: بیشتر علما به این آیه بر منع و عدم جواز فروش عبد مسلمان به کافر استدلال کرده اند، زیرا این امر موجب مسلط شدن کافر بر عبد مسلمان و خواری او می گردد . (29)

بنابراین اگر بیع عبدمسلمان به کافر جایز نیست، چون موجب استیلای کافر می گردد، هر چیزی که سبب سلطه کفار بر مؤمنان و مسلمانان شود ممنوع و غیرقابل تحمل خواهد بود . استدلال به این آیه بر حرمت چنین معامله ای زمانی تمام خواهد بود که کلمه «سبیل » را به مفهوم سلطه و سلطنت بگیریم و نه حجت و برهان . بر این اساس آیه نفی سبیل به عنوان اساس روابط خارجی دولت اسلامی مطرح می گردد وحتی به قول برخی از پژوهشگران بر سایر آیات حاکم است; (30) برای نمونه اگر دولت اسلامی با غیرمسلمانان عهد و پیمانی را منعقد کند به حکم صریح قرآن مبنی بر وجوب وفای به عهد «اوفوا بالعهد» (31) لازم است که دولت اسلامی به میثاق و پیمان منعقد شده پای بند باشد، اما اگر این پیمان موجب استیلای سیاسی و نظامی و فرهنگی کفار بر مؤمنان گردد فاقد اعتبار است و از ذیل وجوب وفای به عهد خارج خواهد شد; بنابراین روابط خارجی اسلام با غیرمسلمانان می باید به گونه ای تنظیم گردد که زمینه های سلطه و برتری کفار بر مسلمانان را فراهم نیاورد، در غیر این حالت چنین روابطی نامشروع و غیر شرعی خواهد بود .

به هر حال بر اساس اصل نفی سبیل، راه هر نوع نفوذ و سلطه کفار بر جوامع اسلامی در حوزه های مختلف سیاسی و نظامی و اقتصادی و فرهنگی باید مسدود گردد . (32)

از نظر سیاسی نپذیرفتن تحت الحمایگی، نفی ظلم و استبداد و استعمار، جایز نبودن مداخله بیگانگان در امور داخلی کشور اسلامی و تصمیم گیری های سیاسی مورد تاکید است و از نظر نظامی نیز تسلط بر مقدرات و تدابیر نظامی مدنظر می باشد، در ضمن عدم وابستگی اقتصادی و جلوگیری از نفوذ فرهنگی ومنع استشاره و مشورت در حوزه های فرهنگی و نظامی در روابط خارجی مورد توجه است; بنابراین قاعده نفی سبیل بیانگر دو جنبه ایجابی و سلبی است که جنبه سلبی آن ناظر بر نفی سلطه بیگانگان بر مقدرات و سرنوشت سیاسی و اجتماعی مسلمانان است و جنبه ایجابی آن بیانگر وظیفه دینی امت اسلامی در حفظ استقلال سیاسی و از میان برداشتن زمینه های وابستگی است . (33)

از میان فقهای شیعی بنیان گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی در برخی موارد ضمن تاکید بر استقلال همه جانبه امت اسلامی، برای نفی سلطه بیگانگان به این قاعده استدلال کرده اند:

قرآن می گوید هرگز خدای تبارک و تعالی سلطه ای برای غیرمسلم بر مسلم قرار نداده است، هرگز نباید یک همچو چیزی واقع شود، یک تسلطی، یک راهی، اصلا یک راه نباید پیدا کند: «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» . اصلا راه نباید داشته باشند مشرکین و این قدرت های فاسد . . . بر مسلمین . (34)

همچنین علاوه بر آیه فوق به سایر آیاتی که مؤمنان را از پذیرش و قبول ولایت کافران بر حذر می دارند و یا به عواقب منفی و زیانبار آن هشدار می دهند استدلال شده است . (35)

برخی از مفسران برای نفی سلطه کفار و عدم جواز آن به آیه 118 سوره آل عمران استدلال کرده اند . در این آیه خداوند سبحان مؤمنان را از دوستی با بیگانگان نهی می کند: «ای اهل ایمان غیر را به بطانه نگیرید» . (36)

گفته اند مقصود از بطانه، دوستی و قرابت است; بنابراین مسلمانان نباید کافران را دوست و هم راز شان و صاحب اسرارشان بدانند، (37) چون این امر موجبات سلطه آنان بر مسلمانان را فراهم می سازد .

اصل نفی سبیل علاوه بر این که در مباحث سیاسی و روابط خارجی مورد توجه بوده، در عرصه عملی نیز با نمودها و جلوه های خاصی همراه بوده است; فتوای تاریخی میرزای شیرازی در تحریم تنباکو و فتوای امام خمینی قدس سره در مورد قرار داد کاپیتالاسیون، از نمونه های نفی سبیل عملی در تاریخ معاصر است . حضرت امام خمینی با اهتمام جدی بر این اصل، هر نوع روابط و قرارداد بین المللی که منجر به نقض این اصل و نادیده انگاشتن آن گردد بی اعتبار دانسته و انعقاد چنین معاهداتی را تحریم می کند; بنابراین ایشان فراتر از یک نظریه سیاسی، اصل نفی سبیل را امری لازم الاجرا در روابط خارجی فرض می کند و به آن فتوا می دهد . (38)

3 . اصل عزت اسلامی

اصل عزت در روابط خارجی دولت اسلامی بیانگر علو و برتری تعالیم اسلامی و بالتبع برتری جوامع اسلامی است . آیات دال بر عزت مؤمنان و مسلمانان و همچنین حدیث مشهور اعتلا (الاسلام یعلو و لایعلی علیه) (39) از مستندات فقهی این اصل محسوب می گردد . (40)

اصل عزت اسلامی در روابط خارجی ناظر به جامعیت، کمال و مقبولیت دین اسلام است، که خداوند این دین آسمانی را کامل ترین و برترین دین دانسته و به صراحت بر مقبول نبودن دیگر دین ها تاکید دارد . (41)

بنابراین دولت اسلامی در روابط خارجی خود نباید به گونه ای سیاست گذاری و رفتار کند که این اصل مخدوش و یا کم رنگ شود . برخی آیات قرآن کریم اتکای مسلمانان به کافران و دولت های غیراسلامی را برای دست یابی به عزت و شوکت دنیوی زشت شمرده و یادآور شده اند که عزت همه از آن خدا و رسول و مؤمنان است، در آیه ای آمده است:

منافقان را به عذابی سخت بشارت ده، کسانی که کافران را دوست گرفتند و مؤمنان را رها ساختند، آیا در همنشینی آنان عزت می جویند [نادرست اندیشیده اند]، عزت همه از خداست . (42)

برخی از مفسران ضمن تحلیل جهاد با این معیار گفته اند جهاد زمانی مشروعیت می یابد که برای تحقق عزت دینی و سیادت اسلام باشد . این برداشت احتمالا ناظر به تعلیلی است که در برخی آیات جهاد بدان اشاره شده، آن جا که می فرماید: «جهاد کنید تا کلمة الله اعتلا یابد و کلمه کفر محو شود» . (43)

اصل عزت اسلامی و سیادت دینی در سیره و گفتار پیشوایان معصوم نیز مبنای سیاست گذاری خارجی است; برای نمونه امام علی علیه السلام ضمن آن که به حسن معاشرت و رفتار مسالمت آمیز با غیرمسلمانان سفارش می کند، تامین عزت دینی و سیادت اسلامی را نیز نادیده نمی گیرد:

باید در رفتارتان احتیاج و بی نیازی را درهم آمیزید و میان حسن معاشرت و نرمی در گفتار با عزت و نزهت دینی پیوند زنید . (44)

بدین ترتیب اصل عزت اسلامی همانند اصل نفی سبیل، بر معاهدات و رفتار خارجی دولت اسلامی حاکمیت دارد، به گونه ای که اگر رفتار سیاست خارجی دولت اسلامی موجب عزت کفار و ذلت جامعه اسلامی شود غیرمجاز و ممنوع است .

4 . اصل التزام به پیمان های سیاسی

اصل وفای به عهد و پیمان یکی از دستورهای مؤکد اسلام است که آیات بسیاری به آن توصیه کرده اند . (45)

وفای به عهد در زمره اصول سیاست خارجی دولت اسلامی قرار دارد . دولت اسلامی موظف است بر اساس آن به کلیه معاهدات و پیمان های سیاسی و نظامی بسته شده با دیگر جوامع با دیده احترام بنگرد و التزام و پای بندی خویش را حفظ کند . در برخی آیات قرآن به طور مطلق به رعایت پیمان ها اشاره شده، و برخی دیگر التزام به پیمان را یک تکلیف و مسؤولیت عنوان می کنند; همچنین برخی آیات ضمن تاکید بر وفای به عهد و التزام به پیمان ها پیامدهای زیانبار نقض پیمان را هم گوشزد می کنند . اصل وجوب وفای به عهد و التزام به پیمان ها مورد اتفاق مفسران است و همگان به وجوب وفای به عهد و حرمت خیانت و غدر در حق مسلمان و غیرمسلمان اذعان کرده اند . (46)

از نظر صغروی و تطبیق این اصل و همچنین حوزه شمول و ابعاد آن، تفاسیر و دیدگاه های متفاوتی ارائه گردیده است . آیا وجوب وفای به عهد کلیه عهدها، اعم از پیمان های مکتوب و شفاهی را در بر می گیرد یا اختصاص به پیمان های رسمی و مکتوب دارد؟ عده ای از مفسران با استناد به مطلق بودن «عهد» ، پیمان شفاهی و مکتوب را مشمول آن می دانند . برخی بالاتر از اطلاق، ادعای عموم لفظ «عهد» را مطرح کرده و آن را شامل کلیه مواثیق و تعهدات می دانند و می گویند: این حکم از نظر حوزه شمول به معاهدات میان مسلمانان اختصاص ندارد، بلکه مربوط به تمام افراد و کلیه پیمان ها می گردد، البته با رعایت حلال و حرام الهی; بنابراین لفظ عهد، عام و شامل کلیه عقود و پیمانی است که مطابق دیانت در مسائل اقتصادی (بیع) و اجتماعی و سیاسی منعقد گردیده است . (47)

از مجموع آیاتی که به وجوب وفای به عهد اشاره دارند، چند نکته برداشت می شود:

1 . اصل بقای معاهدات و اعتبار آن تا زمان انقضای مدت;

2 . جایز نبودن خدعه و غدر با طرف مقابل و وجوب وفای به عهد تا زمان انقضای مدت;

3 . وقتی قرارداد بسته شد از نظر قرآن تحت هیچ شرایطی نباید آن را شکست، مگر آن که طرف مقابل آن را نقض کند و به غدر و خدعه روی آرد . (48)

بیشتر مفسران، چنان که اشاره شد، با استناد به اطلاق یا عموم لفظ عهود و عقود آن را شامل کلیه مواثیق و پیمان های کتبی و شفاهی می دانند; همچنین اطلاق مزبور، از نظر حوزه و گستره، کلیه پیمان ها اعم از پیمان های اقتصادی و امنیتی و سیاسی را در برمی گیرد; بنابراین مقصود از «اوفوابالعهد» و «اوفوا بالعقد» کلیه عقود و پیمان هایی است که مردم یا برای برقراری صلح یا مسائل مالی و بیع و شرا و اجاره و غیره با طرف مقابل می بندند . (49)

در سیره عملی رهبران معصوم به خصوص پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیز این اصل در چارچوب کلی رفتار خارجی دولت اسلامی با غیرمسلمانان قرار می گیرد . احادیث متواتری از رسول اکرم در این زمینه وجود دارد که حضرت مسلمانان را از لزوم پای بندی به پیمان ها و حرمت نقض پیمان آگاه می سازد . (50)

سیره عملی حضرت نیز به خوبی این مطلب را تاکید می کند که برجسته ترین آن، التزام و پای بندی حضرت به مفاد صلح حدیبیه است که پیامبر با ناخشنودی افراد تازه مسلمانی را که از شکنجه و آزار قریش به سوی مدینه هجرت کرده بودند باز می گرداند . (51) امام علی علیه السلام نیز در نهج البلاغه لزوم وفای به عهد و التزام به پیمان های سیاسی و نظامی را آن چنان مهم می خواند که شکستن آن را صلاح نمی داند، امام می فرماید:

اگر میان تو و دشمنت پیمانی بسته شد و یا تعهد کردی که به وی پناه دهی، جامه وفا را بر عهد خویش بپوشان و تعهدات خویش را محترم بشمار و جان خویش را سپر تعهدات خویش قرار ده، زیرا هیچ یک از فرایض الهی نیست که همچون وفای به عهد و پیمان مورد اتفاق مردم جهان - با همه اختلاقی که دارند - باشد، حتی مشرکان زمان جاهلیت آن را مراعات می کردند، زیرا عواقب پیمان شکنی را آزموده بودند; بنابراین هرگز پیمان شکنی مکن و در عهد خود خیانت روا مدار، (52) هرگز نباید در تنگناها، که تو را به پیمان شکنی می خوانند، به نقض پیمان روی آوری، زیرا شکیبایی در تنگناها، که امید گشایش و پیروزی در عاقبت آن داری، بهتر از پیمان شکنی و خیانتی است که مجازات الهی را در پی دارد . (53)

بنابراین از نظر اسلام التزام به پیمان و وفای به عهد یک سیاست استراتژیک و بلند مدت است که تحت هیچ شرایطی مجوزی برای نقض آن وجود ندارد . از مجموع آیات و روایات در این قسمت چنین استفاده می شود هنگامی که مسلمانان یا حکومت اسلامی با دولت یا مردمانی که مسلمان نیستند، با رعایت سایر اصول، معاهده ای را امضا کردند یا با مؤسسات تجاری و خدماتی آنان قراردادی بستند، جز در صورت تخلف طرف مقابل، نقض آن به هیچ وجه جایز نیست و وفای آن به حکم عقل و شرع لازم است . (54)


مبانی سیاست خارجی حکومت اسلامی از دیدگاه قرآن

qsf.iranjournals.ir/article_19168.html
by اسدی - ‎2015
تحقیق و حاصل کار پژوهشی حاضر دو مبحث مهم می‌باشد: یکی اصول سیاست خارجی حکومت اسلامی از دیدگاه قرآن و دیگری اهداف سیاست خارجی حکومت اسلامی از دیدگاه قرآن. ... اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و اصل احترام متقابل بین المللی و نهایتاً اصل وفای به عهد می‌باشند که به وسیله مصداق‌های قرآنی مورد تأیید و تأکید قرار می‌گیرد.
Nov 26, 2017 - تحقیق و حاصل کار پژوهشی حاضر دو مبحث مهم می‌باشد: یکی اصول سیاست خارجی حکومت اسلامی از دیدگاه قرآن و دیگری اهداف سیاست خارجی حکومت اسلامی از ... حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و اصل احترام متقابل بین المللی و نهایتاً اصل وفای به عهد می‌باشند که به وسیله مصداق‌های قرآنی مورد تأیید و تأکید قرار می‌گیرد.

اصول سیاست خارجی در قرآن

www.hawzah.net/fa/Article/View/.../اصول-سیاست-خارجی-در-قرآن
قرآن کریم مشتمل بر مسائل اعتقادی و اجتماعی و سیاسی است و از برخی آیات آن می توان اصول سیاست خارجی اسلام را استخراج کرد . ... اگر اصل جهاد را به عنوان یکی از اصول سیاست خارجی اسلام مورد تاکید قرار دهیم به زعم برخی اندیشمندان مسلمان و عموم خاورشناسان اصل در روابط خارجی اسلام جنگ محور است و صلح ناظر به حالات خاص و استثنا ...

مبانی سیاست خارجی حکومت اسلامی از دیدگاه قرآن | تحقیق و حاصل - مبانی ...

www.ghatreh.com/.../مبانی-سیاست-خارجی-حکومت-اسلامی-دیدگاه-ق...
Nov 26, 2017 - 6. ظلم ستیزی و منع جنگ و تجاوز. این نوشتار سعی دارد سیاست خارجی حکومت اسلامی را از دیدگاه قرآن مورد بررسی قرار دهد تا در پرتو آن دولت های اسلامی روابط خارجی خود را تنظیم نمایند. کلیدواژه ها: حکومت اسلامی؛ سیاست خارجی؛ آیات قرآن کریم نویسنده: ایران اسدی: عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت(مربی).
Nov 26, 2017 - اسلام تایمز: تحقیق و حاصل کار پژوهشی حاضر دو مبحث مهم می‌باشد: یکی اصول سیاست خارجی حکومت اسلامی از دیدگاه قرآن و دیگری اهداف سیاست خارجی حکومت اسلامی از ... این نوشتار سعی دارد سیاست خارجی حکومت اسلامی را از دیدگاه قرآن مورد بررسی قرار دهد تا در پرتو آن دولت‌های اسلامی روابط خارجی خود را تنظیم نمایند.
by محمدی الموتی - ‎2009
مبتنی بر یک سلسله بنیان‌ها و زیربناهای نظری برگرفته از آیات شریف قرآن شکل گرفت. به منظور دستیابی به این اهداف، دولت اسلامی پیامبر(ص) ساز و کار‌های متعدد سیاسی، دیپلماسی، اقتصادی، تبلیغاتی و دفاعی را با لحاظ کردن منابع قدرت در سیاست خارجی و شرایط محیطی عصر ظهور اسلام مورد بهره برداری قرار دادند که تأمل و دقت در ...

اصول سیاست خارجی در قرآن - ویکی فقه

www.wikifeqh.ir/اصول_سیاست_خارجی_در_قرآن
۲ - اصول سیاست خارجی اسلام ۳ - اصول قانونی ناظر بر روابط خارجی ۴ - اصل دعوت یا جهاد ۵ - روش‌های مورد نظر در مساله ۵.۱ - بررسی این دو روش ۵.۲ - تحلیل رابطه دعوت و جهاد ۵.۳ - اهمیت دعوت در قرآن ۵.۴ - اصل در روابط خارجی اسلام ۵.۵ - نکات محوری این اصل ۵.۵.۱ - تقسیم‌بندی آیات جهاد ۵.۵.۲ - فلسفه جهاد ۵.۵.۲.۱ - نگاه علمای شیعه ۵.۵.۲.۲ - علمای اهل ...

سیاست خارجی و روابط بین الملل

www.maarefquran.org › ... › معارف قرآن
6, تأملی در حقایق قرآن و سیره نبوی, اکرم آذر محمد, 10038. 7, درک روابط بین الملل؛ رویکردی قرآنی, اصغر افتخاری, 13565. 8, مبانی سیاسی قرآن کریم در تفاسیر, غلامرضا بهروزی لک - مصطفی دهقانی فیروزآبادی, 16306. 9, مبانی سیاسی قرآن کریم در تفاسیر, غلامرضا بهروزی لک - مصطفی دهقانی فیروزآبادی, 16327 ...

سیاست در حکومت پیامبر(ص)

www.maarefquran.org › ... › معارف قرآن
در مقاله حاضر نویسنده سیاست های دولت اسلامی و پیامبر را بر پایه گزارش های قرآنی بررسی و ارزیابی کرده و شیوه ها و اهداف حکومت ایشان را مورد کنکاش قرار داده است تا ... در ادبیات سیاسی، به اصول قواعد و شیوه های هر دولت و حکومت نسبت به روابط با دولت ها و ملت های بیرونی و دیگر شهروندان جامعه جهانی سیاست خارجی آن کشور گفته می شود.
که این ویژگی های اسلام سبب جداسازی اصول و مبانی ادیان الهی پیش از اسلام گردیده، که توضیحات هربخش ان از حوصله این نوشته بیرون است فقط ما دراین جا روی مسایل سیاست خارجی دراسلام خواهیم پرداخت که در متون زیرین بصورت فشرده به مصادیق آن اشاره خواهیم کرد. 2- اهمیت وضرورت تحقیق. اگرچه نظریه پردازان اسلامی وغیر اسلامی درمورد ...

مبانی سیاسی قرآن کریم در تفاسیر

www.maarefquran.org › ... › معارف قرآن
مهم‌ترین دستاورد و نتیجه کلی این نوشتار، عدالت‌محور بودن مبانی سیاسی اسلام است که نتیجۀ آن گسترش عدالت اجتماعی در سطح روابط داخلی و خارجی است. کلید واژگان: قرآن، مبانی، سیاست، عدالت. مقدمه. سیاست، روابط سیاسی اجتماعی و قوانین سیاسی از جمله موضوعاتی هستند که در قرآن و حدیث مورد اشارۀ مستقیم قرار گرفته‌اند.

پیوند حقوق و سیاست در قرآن

www.maarefquran.org › ... › معارف قرآن
در منابع مشترک حقوق و سیاست نیز، همسانی و ناهمسانی های دیدگاه های فلسفه سیاسی با قرآن مورد مطالعه قرار گرفته است، در فلسفه سیاست و فلسفه حقوق، اراده برتر حاکم، .... گمانه تحول مفهوم حق از حق بودن به حق داشتن و پیدایی مفهوم جدید از حق در دوره رنسانس علمی اروپا، بیش از آن که ریشه در تحقیق و مطالعه متون فقهی، حقوقی و نصوص ...

گوشه ای از سیاست خارجی اسلام

www.maarefquran.org › ... › معارف قرآن
موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->علوم سیاسی(328)->فقه سیاسی(165)->سیاست خارجی و روابط بین الملل(48)->جنگ و صلح (مسأله استعمار و جهاد)(21) ... انتظار نداشته باشید که این مقاله تمام مواد مربوط بسیاست خارجی اسلام را بررسی کند چون مباحث زیادی در سیاست خارجی اسلام هست که هرکدام بحث مفصلی دارد.
by خزائی - ‎2014
بر همین اساسدر این مقاله به تطور تاریخی دیپلماسی و اصول و مبانی سیاست خارجی پیامبر اسلام (ص) و ابزارهای و شیوه هایی که ایشان در جهت دستیابی به یک .... از نخستین روزهای تشکیل دولت پیامبر (ص) به هر حال به دیپلماسی اسلام به دلیل داشتن اهدافی، چون نشر الدعوه الاسلامیه، تبادل الفداء الاسری، تحقیق و تفحص درمورد علاقه های ...
بی شک کتابی که برای اداره زندگی بشر آمده، نمی تواند از ابعاد سیاسی زندگی اجتماعی بی بهره باشد. البته فهم نکات سیاسی آیات قرآنی نیازمند تفکر در آیات و تفسیر آنهاست و باید تفسیر آیات سیاسی قرآنی را همپای رشد فزاینده و تحولات اجتماعی، صنعتی و ارتباطی جهانی به پیش برد؛. آیات سیاسی: (آیاتی در مورد آینده جهان و وارثان ...

رابطه دین و سیاست از نگاه قرآن کریم :: ...سیاست اسلامی

islamicpolitics.blog.ir/.../رابطه-دین-و-سیاست-از-نگاه-قرآن-کریم
Nov 18, 2014 - در مورد انواع حکومت هم می توان به حکومت های خودکامه و استبدادی و حکومت دموکراسی و حکومت الهی اشاره کرد که قرآن کریم حکومت های غیرالهی را نقد و رد می کند. ... از برخی از آیات قرآن کریم استفاده می شود که اگر جامعه و دولت اسلامی با دولت خارجی اگر چه دار الکفر باشد قرارداد بین المللی منعقد کند و آن را امضاء نماید، باید به ...
جناب آقای دکتر جلیلی رساله دکتری خود را نیز در همین حوزه و با عنوان «اندیشه سیاسی در قرآن» و در خصوص سیاست خارجی اسلام به رشتة تحریر در آورد. ... از سوی دیگر، ضعف اسناد و مدارک مورد اتکا در مقاله و فاصله داشتن نگارنده از حوزة استنباط صحیح از منابع قابل اتکای قرآنی، روایی و تاریخی، و تحلیل های شخصی و غیرمستند، لزوم ...
وبلاگ تحلیلی سیاسی - فرهنگی - مقاله در مورد سیاست خارجی - لایحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر. ... از این رو، سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی در این حوزه، نیازمند تحقیقات و پژوهشهای مبنایی و اجتهادی در مورد کلیه مسائل مرتبط با این عرصه می باشد؛ امری که متأسفانه در حوزه راهبردها .... از این رو، خداوند متعال در قرآن کریم، در کنار بیان.
Aug 12, 2012 - اینک الحمد لله اوقاتم به تحقیق در این مورد معمور است، و انشاالله بزودی جلد اول آن در اختیار محققان قرار خواهد گرفت. این مقاله تنها به بررسی دو سوره از قرآن کریم از منظر ریاضی پرداخته است. دو سوره اسراء و کهف. دوروز پس از پیروزی حزب الله لبنان بر اسرائیل پس از حمله گسترده اسرائیل به کشور لبنان و جنگ 33 روزه ...
Apr 20, 2008 - آنچه در سیاست خارجی مورد نیاز است، صرفاً مجموعه‌ای از خصیصه‌ها نیست، بلکه به جای آن نیازمند موازنه‌ای حساس بین واقعگرایی و تحلیل، انعطاف و پابرجایی صلاحیت و میانه‌روی و بالاخره تداوم و ... برای توضیح بیشتر، باید گفت که برای مثال، مبنای اصل دفاع از مستضعفان در سیاست خارجی از نگاه امام، قرآن کریم است.
by سیمبر - ‎2011
سیاست خارجی آمریکا و تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران دکتر رضا سیمبر تاریخ دریافت: 30/07/1389 تاریخ پذیرش: 20/09/1389 چکیده اوباما که با تغییر شعار تغییر در سیاست خارجی آمریکا به قدرت رسید، عملاً نتوانست آ‌‌‌ن‌چه را مد نظر دارد در مورد جمهوری اسلامی ایران به منصه ظهور برساند. به عبارت دیگر سیاست خارجی آمریکا ...
هر چند این گروه در کیفیت و نوع رابطه دین و سیاست با هم اختلاف‌نظر دارند ولی در این اصل یعنی وجود رابطه، کنش و واکنش متقابل میان دین و سیاست، متفق‌القول هستند. پرسش اصلی این پژوهش این است که این دو گروه چگونه و با چه دلایلی به تبیین نظر خود در مورد رابطه میان دین و سیاست و تعامل یا عدم تعامل آن دو می‌پردازند؟ بر این اساس ...

اندیشکده راهبردی تبیین - مذاکره از دیدگاه قرآن و سنت-1

www.tabyincenter.ir/.../negotiation-in-viewpoint-of-quran-and-trad...
Feb 13, 2013 - بررسی مفهوم استکبار در قرآن کریم و نیز پی‌جوییِ دیدگاه قرآن کریم و سیره معصومین(ع)در مورد شیوه مواجهه با مستکبران، حاکی از نفی مطلق مذاکره و مراوده با استکبار و ایادی آن است. بر این اساس و با دقت نظر در اصولِ (مستخرج از قرآن و سنت) که پی‌رنگِ سیاست خارجی جمهوری اسلامی است و نفی رابطه با مستکبران و ...
by اسدی - ‎2015
Mar 15, 2015 - ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﺳﯿﺎﺳﺖ، ﺳﺎل. ﺳﻮم. ، ﺷﻤﺎره. 12. ،. ﺑﻬﺎر. 1394. (. ﺷﻤﺎره. ﭘﯿﺎﭘﯽ. 42. ) ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ. ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ. ﺑﺮای. ﺑﺮرﺳﯽ. ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ. ره(. ) (. اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی، اﺳﺘﺮاﺗﮋی و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ. ) ..... ﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﻘﺎی ﻧﻈﺎم در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ آﻣـﻮزه. ﻫـﺎی ﻗﺮآﻧـﯽ، ﮔﻔﺘﻤـﺎن اﻣـﺎم. ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری دﯾﻨﯽ واﮐﺎوی ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . Maloney, Suzanne, (2015), Iran's Political Economy since the Revolution,.
Jun 21, 2008 - کلید واژه‌ها: پیامبراسلام صلی الله علیه و آله، جلوه‌های رفتاری، اخلاق مبارزاتی، اخلاق سیاسی، سیاست خارجی، اخلاق اسلامی. درآمد از جمله مباحثی که در اندیشه نظریه‌پردازان علم سیاست مورد توجه و چالش است و در عمل سیاسی حاکمان نمودی مستقیم دارد، آن است که تا چه حد باید عمل حاکم تحت اصول اخلاق انسانی بگنجد و چه ...
جایگاه وقف در توسعه سیاسی پدیده ای نو و ناشناخته نیست و این بحث به گذشته های دور باز می گردد.

قرآن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/قرآن
اگر چه سبک قرآن تغییر می‌کند ولی کم و بیش گمانی از درستی آن باقی نمی‌گذارد. آنچنان همه قرآن بشکل روشنی حالت یکنواختی دارد که شک در برابر نابی آن بسختی می‌شود پیش بیاید. البته برخی از اسلام شناسان غربی درستی از آیات ویژه مورد شک قرار داده‌اند. برای نمونه سیلوستر دی سکی آیه ۱۴۴ از سوره آل عمران را که گفتگو از زودگذر ...
و در آیه دیگری می فرماید : چرا این ها در زمین گردش نمی کنند، ( محمد / 10 ) از مجموع آیات می توان چنین استفاده کرد که قرآن برای شناخت انسان ابزار ذیل را تهیه دیده : حس ، عقل ... اکنون با توجه به نکات فوق پیرامون شناخت حقیقت در جامعه امروزی ایران گفتنی است بحمدلله شرایط کنونی از یک سو با توجه به رشد و آگاهی دینی و سیاسی بالای جامعه ...
بین المللی تحقیقات در آموزش زبان انگلیسی / International Journal of Research in English Education(فصلنامه آموزش زبان انگلیسی). بین المللی مهندسی حفاظت از ... پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم(دوفصلنامه اطلاع رسانی و تحلیلی). پژوهشنامه تربیت ..... پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل(دوفصلنامه ). پژوهش نامه ی آموزش زبان ...
دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز،به منظور مقایسه میان سیاست خارجی ایران در دو مقطع پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران،ابتدا بخش هایی از دیدگاه یکی از صاحب نظران عرصه سیاست خارجی در باره سیاست خارجی دوران پهلوی را که در قالب مقاله ای ... سیاست خارجی رضا شاه را می توان در دو مقطع مورد ملاحظه قرارداد: 1.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) - نور هدایت

nikravan.parsiblog.com/.../سیاست+خارجی+جمهوری+اسلامی+از+دیدگا...
آن چه در سیاست خارجی مورد نیاز است، صرفاً مجموعه ای از خصیصه ها نیست، بلکه به جای آن نیازمند موازنه ای حساس بین واقع گرایی و تحلیل، انعطاف و پا برجائی صلاحیت و میانه روی، و بالاخره تداوم و تغییر هستیم ... برای توضیح بیشتر باید گفت که برای مثال، مبنای اصل دفاع از مستضعفان در سیاست خارجی از نگاه امام، قرآن کریم است.
بر این مبنا سؤال اصلی شکل گرفته است که چه الگویی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اندیشه‌های آیت الله خامنه‌ای می‌توان تبیین کرد؟ در این مقاله سعی شده است براساس روش اکتشافی و با استفاده از تکنیک تحلیل مضمو داده‌های حاصل از بررسی اندیشه‌های آیت الله خامنه‌ای تبیین و الگوی مورد نظر را تحت عنوان الگوی ...

ایبنا - کتابشناسی سیاسی پیامبر اکرم(ص)/ از سیاست خارجی پیامبر ...

www.ibna.ir/.../کتابشناسی-سیاسی-پیامبر-اکرم-ص-سیاست-خارج...
Jan 8, 2015 - درباره روش و سیره سیاست خارجی پیامبر اکرم(ص) در دوران صدر اسلام و همچنین مدیریت و اداره جامعه وی دیدگاه‌های بسیاری از سوی اندیشمندان مختلف و تالیفات زیادی وجود دارد. تعمق و تفکر در شخصیت حضرت محمد(ص) هرگز فرسوده نمی‌شود و همیشه چشم‌اندازهایی تازه و مفید را در برابر متفکران می‌گشاید. از این‌رو به مناسبت ...

گلایه کمیته تحقیقات حملات شیمیایی سوریه از فشارهای سیاسی خارجی ...

https://www.isna.ir/.../گلایه-کمیته-تحقیقات-حملات-شیمیایی-سور...
Jul 7, 2017 - کمیته مشترک سازمان ملل و سازمان منع تسلیحات شیمیایی که مسئول مشخص کردن عامل حمله شیمیایی خان شیخون سوریه است، اعلام کرد که برای ارائه گزارش خود در این باره در معرض مداخله‌ها و فشارهای شدید سیاسی قرار دارد.

امام خمینی (ره) و سیاست خارجی - راسخون

rasekhoon.net › ... › حکومت دینیامام خمینی (ره)دیدگاه‌ها
امام خمینی (رحمة الله) و سیاست خارجی. ... «آن چه در سیاست خارجی مورد نیاز است، صرفاً مجموعه ای از خصیصه ها نیست، بلکه به جای آن، نیازمند موازنه ای حساس بین واقع گرایی و تحلیل، انعطاف و پا بر جایی صلاحیت و میانه ... باید گفت مبنای اصل دفاع از مستضعفان و محرومان، در سیاست خارجی از نگاه امام، قرآن کریم و روایات معصومین است.
Mar 21, 1989 - پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آنکه فرزندانش به مقامات عالی سیاسی و اجرایی رسیدند، همچنان به زندگی زاهدانه‌ی خود ادامه داد. به دلیل بهره‌مندی از کمالات انسانی همواره مورد وثوق مردم بود. در رواق پشت ضریح مطهر امام رضا (ع) به خاک سپرده شد[۱۴] . امام خمینی در پیام تسلیتی به آیت‌الله خامنه‌ای به مناسبت فوت پدرش، آیت‌الله ...

اصول سیاست خارجی در قرآن کریم

www.al-falah.ir/portal/?pageID=1356
Jun 8, 2013 - بخش متغیر سیاست خارجی به این جنبه برمی گردد، چرا که در شرایط و مقتضیات زمانه تغییر مشی می دهد; بنابراین اندیشه دینی در مورد مسائل سیاسی و مدیریت اجتماعی در حیطه طرح کلیات و اصول محدود می گردد . 5 . مسائل روابط بین الملل و سیاست خارجی به شکل امروزی و در قالب یک سیستم اکادمیک و منسجم محصول قرون ...
by درخشه - ‎2015
اسلام که مکتبی جامع و مشتمل بر آموزه‌های فرازمانی و فرامکانی است، به مبحث سیاست خارجی به‌منزلة موضوعی مهم و اساسی توجه دارد. تبیین معیارهای رفتاری اسلام به‌طور عام و موضوع سیاست خارجی به‌طور خاص در عالی‌ترین شکل آن در آموزه‌های قرآن و سیرة اهل بیت تجلی دارد که در این پژوهش سیرة نظری و عملی امام سجاد علیه‌السلام مبنای تحلیل و ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - ویکی‌نبشته

https://fa.wikisource.org/wiki/قانون_اساسی_جمهوری_اسلامی_ایران
Aug 21, 2017 - حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله‌العظمی امام خمینی، در ... تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان.

آغاز پادشاهی محمد نادر خان-3 | جامعه و فرهنگ | DW | 20.04.2011

www.dw.com/fa-af/آغاز-پادشاهی-محمد-نادر-خان-3/a-6508720
Apr 20, 2011 - دوم با توسل به وسایل قرآن و شمشیر علیه سپاه حبیب الله کلکانی، که به شمال کابل رفته بود، اقدام نمود. همچنان خط .... محمد نادر خان با توجه به همان برداشت از سیاست خارجی امان الله بود، که نام امان الله خان را در خط مشی خویش آورد. سیاست ... این سیاست آن امکانات مورد نظر را موفقانه در اختیار دولت محمد نادر شاه قرارداد. در ضمن آن ...

نتیجه تحقیقات دانشمندان آمریکایی در مورد آیات قرآن - آپارات

https://www.aparat.com/.../نتیجه_تحقیقات_دانشمندان_آمریکایی_...
Jul 7, 2016 - غریب مدینه (افتخارم اینه که نوکر امام حسن مجتبی ع هستم) نتیجه تحقیقات دانشمندان آمریکایی در مورد آیات 12-13-14 سوره مومنون درباره شکل گیری انسان ... ن.
نهج البلاغه و سیاست خارجی - ... تلاش خواهیم داشت به صورت اجمالی نظریه موازنه قدرت در نظام بین الملل را مورد بررسی قرار دهیم. نظریه موازنه .... در این تحقیق برآن هستم که به چگونگی و چیستی واژه امپریالیسم از دیدگاه هانس جی مورگنتا بپردازیم و از این دیدگاه به تعریف این واژه و سوالات اصلی و نیز فرضیه این نوشته پاسخ دهیم. بر این ...
Nov 15, 2014 - سیاست خارجی، نظریه ی کنش، نظریه ی تصمیم گیری، دستگاه دیپلماسی، روندهای سیاسی، اهداف سیاست خارجی نویسنده : علی محمد ابوالحسنی سیاست خارجی( ... خارجی ایفا می‌کنند، نباید تصور کرد که هدف‌ها و منافع ملی بدون مقدمه از اذهان سیاست‌گذاران تراوش کرده، به‌صورت سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های خاصی به‌ مورد اجرا در ...
انجام مطالعات و تحقیقات لازم درخصوص وضعیت، مسائل و مشکلات امور خانواده و بانوان در ابعاد زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و جهت‌دهی آنان به سوی سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی. ٤. نظارت بر امر ... معرفی نمایندگان مقام عالی وزارت برای شرکت در کمیسیون‌ها، مجامع، شوراها، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌های داخلی و خارجی حسب مورد. ٢٠. درخواست صدور ...
May 29, 2017 - این اصل اساسی سیاست خارجی ایران و مبنای آن هم برگرفته از قرآن است. با توجه به این تجربه در ابتدای انقلاب هم این اصل مورد تاکید قرار گرفته است که اگر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به همان مبانی قرآنی برگردیم باید هر گونه استیلای خارجی را نفی کنیم.در چنین صورتی است که کشور می‌تواند با سعادت در عرصه ...

[DOC]اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

sharif.edu/.../Political%20Thought%20of%20Imam%20Khomeini...
1-تضعیف روحانیت و تقویت عمال بیگانه: امام احساس می کرد که برداشتن شرط سوگند به قرآن برای اعضای انجمن ها، راه را برای مشارکت بهائیان در حیات سیاسی کشور فراهم می سازد. 2-گسترش بی بند و باری در پوشش اعطای حق رای به زنان: مخالفت با مصوبه دولت در مورد انجمن های ایالتی و و لایتی، مخالفت با آزادی زنان نبود بلکه به گفته امام، ...

موسسه تحقیقات سیاست خارجی آمریکا - فاش نیوز

fashnews.ir/fa/news.../موسسه-تحقیقات-سیاست-خارجی-آمریکا/
این موسسه با تجزیه و تحلیل تحولات جهانی در دوران مختلف توانست با یک رویکرد تاریخی به مرکزی برای طراحی و تدوین سیاست های بین المللی ایالات متحده تبدیل شود. به طوری که امروزه نتایج حاصل از فعالیت های پژوهشی موسسه تحقیقات سیاست خارجی(FPRI) به عنوان سند چشم انداز سیاست خارجی آمریکا مورد توجه مقامات و سیاستمداران ...
بخش متغیر سیاست خارجى به این جنبه برمى گردد، چرا که در شرایط و مقتضیات زمانه تغییر مشى مى دهد; بنابراین اندیشه دینى در مورد مسائل سیاسى و مدیریت اجتماعى در حیطه طرح کلیات و اصول محدود مى گردد . 5 . مسائل روابط بین الملل و سیاست خارجى به شکل امروزى و در قالب یک سیستم اکادمیک و منسجم محصول قرون اخیر به خصوص دوره ...

[PDF]فهرست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم و فنآوری

hbi.ir/research/evaluation/research-center/.../vezarat_ulom.pdf
ﭘﮋوﻫﺶ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎرﺟﻲ. . داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﻣﺮداد. 84. ﺧﺮداد. 90. ژاﻟﻪ ﻛﻬﻨﻤﻮﻳﻲ ﭘﻮر. 46. ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﻈـﺮی ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ. ﺟﻬﺎدداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ. ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ..... 88. ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ اردﺑﻴﻠﻲ. 106. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻧﺎن . اﻧﺠﻤﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن. ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﺷﻬﺮﻳﻮر. 84. ﺷﻬﺮﻳﻮر. 85. ﺷﻜﻮه. ﻧﻮاﺑﻲ. ﻧﮋاد. 107. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا. (. س. ) ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﺗﻴﺮ.

[PDF]سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران

www.hbi.ir/info/asnad/siasat-nezam.pdf
ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻨﻴﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ. ای و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ... ارﺗﻘﺎء ﺳﻬﻢ ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ دادن ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﻨﺎﻳﻊ. داﺧﻠﻲ آﺸﻮر و ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ... ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺁﻣﺎدﮔﻲ. هﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم. ﺑﺮای اﺟﺮاء ﺳﺮﻳﻊ و ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ و ﻧﺠﺎت در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ،. اﻣﺪاد و اﺳﻜﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺁﺳﻴﺐ. دﻳﺪﮔﺎن، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ و اﻃﻼع. رﺳﺎﻧﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﻲ آﻤﻚ. هﺎی داﺧﻠﻲ و. ﺧﺎرﺟﻲ درزﻣﻴﻨﻪ. هﺎی ﻓﻮق . -٣.

تحقیقات پایانی

qanetaat.ir/index.aspx?pid=11103
مورد بررسی قرار گیرد که در این تحقیق با رویکرد قرآنی و روایی بوده و در صورت ضرورت از مسایل سیاسی-اجتماعی بهره گرفته شده است. نظام برده ... گفتمان امام خمینی(ره) در سیاست خارجی و راهکارهای مقابله با تحریف آن. موضوع گفتمان امام خمینی رحمة الله علیه در علوم مختلف سیاسی، روابط بین الملل، جامعه شناسی، علوم انسانی، قرآنی و .
هدف از ارائه دروس مدّرسی، افزایش دانش و کسب مهارت لازم برای شما دانشجویان گرامی به منظور «تدریس موفق» و سامان دادن «تحقیق شایسته» از جمله تهیه و تنظیم مطلوبتر ... امروزه بسیاری از دانشگاه‌های بزرگ جهان، گرایش‌های مختلف این رشته را (شامل سیاست خارجی، مطالعات منطقه‌ای، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، اقتصاد سیاسی بین‌الملل و ...
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم ... 16- تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.
در همین راستا شبکه جهانی نور وابسته به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی از سال 1377 اقدام به عرضه مجلات مربوط به علوم اسلامی و علوم انسانی بر روی پایگاه حوزه نمود. استقبال کاربران از یک سو و قابلیتهای روز افزون مورد نیاز متخصصان مراجعه کننده از سوی دیگر، این شبکه را بر آن داشت تا با راه اندازی «پایگاه مجلات تخصصی ...
You visited this page on 12/25/17.
مشارکت مؤمنان در عمل اجتماعی که از مصادیق عمل صالح و احسان است، دایره‌ای گسترده از اعمال در حوزه‌های نظامی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، سیاسی و مانند آن‌را در بر می‌گیرد. خدای تعالی در (سوره ... مشارکت از نظر قرآن صرفاً در کارهای نیک و پسندیده مورد تأیید است و مؤمنان از مشارکت در اموری که تعدی و گناه را در برگیرد برحذر شده‌اند. در یکی از ...

جایگاه عفو و گذشت از دیدگاه قرآن کریم - خبرگزاری میزان

www.mizanonline.ir/fa/.../جایگاه-عفو-و-گذشت-از-دیدگاه-قرآن-کری...
Feb 16, 2016 - خداوند در آیه 178از سوره بقره عفو وگذشت به ویژه در حال قدرت بر انتقام ومجازات را می ستاید وبر کسانی که در حال قدرت وتوان از حق خویش می گذرند وبا بزرگواری چشم بر مجازات می بندندآفرین می فرستد وآن را بعنوان امری معروف وهنجاری پسندیده ونیکو مورد تشویق قرار می دهد.
Feb 16, 2013 - پس ذوالقرنین مورد اشاره در قرآن، همان کوروش بزرگ است. اما حالا از چه افتخاراتی دیگر درباره ی کوروش بزرگ باخبر شدیم؟!کوروش…نخستین کسی که سدی بزرگ ساخت، نخستین کسی که آلیاژ ساخت، و نخستین های دیگر. دوباره آیات را بخوانید! بخش جدید که به این نوشتار اضافه شدند( جهت ابهام زدایی و حملاتی که به ...

مقالات ISI تحقیقات اسلامی : 167 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

isiarticles.com › دسته بندی موضوعی مقالات ISIمطالعات اسلامی
در این صفحه، تعداد 167 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع تحقیقات اسلامی آرشیو شده است که شما می توانید این لیست را بر اساس «سال انتشار مقاله»، «مقالات ترجمه شده یا ترجمه نشده»، «تعداد صفحات» و همچنین «کد مقاله» مرتب نموده و مقالات مورد نظر خود را دانلود فرمایید.

عکس العمل جالب آمریکایی ها به هنگام گوش دادن آیات قرآن+ فیلم - مشرق نیوز

https://www.mashreghnews.ir/.../عکس-العمل-جالب-آمریکایی-ها-به-ه...
Nov 3, 2015 - گروه دین مشرق- یک هنرمند مسلمان آمریکایی اقدام به تهیه فیلمی با عنوان «قرآن در میان عموم» کرده که در آن عکس العمل غیرمسلمانان به هنگام گوش دادن به آیات قرآن ضبط شده است. در این فیلم «آدم صالح»، هنرپیشه مسلمان آمریکایی به سراغ غیرمسلمانان می رود و از آنان می خواهد که به مدت ۳۰ ثانیه به چیزی که او پخش می کند، ...
تعامل مدیریت فرهنگی و مدیریت سیاست خارجی از 150 سال اخیر به طور جدی مورد توجه کشورهای قدرتمند بوده است‌‌. ..... به عنوان مثال، طبق تحقیقات وسیعی که توسط دانشمندان ارتباطات صورت گرفته است، چیزی که تحت عنوان جریان آزاد اخبار و اطلاعات در غرب مطرح است و بر آن تأکید می‌شود، در خود جوامع غربی وجود خارجی ندارد و این کشورها خود ...

سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوبات شورای ...

ms.farhangoelm.ir/.../سیاست‌های.../سیاست‌های-کلی-برنامه-چهارم-تو...
1- اعتلاء و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت. ... 4- ایجاد انگیزه عزم ملی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در افق چشم‌انداز. 5- تقویت ... 28- ثبات در سیاست خارجی براساس قانون اساسی و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجی از طریق: - گسترش همکاریهای دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی.
Nov 9, 2016 - به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، وقتی که نزدیک به دو ماه پیش ترامپ نام‌های مشاورین خود در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی را معرفی کرد، ... اشمیتز تحقیقات درباره مقامات ارشد دولت بوش را دچار اخلال یا متوقف کرد، اموال دولتی را صرف کارهای شخصی کرده و هدایایی را پذیرفته که احتمالا نقض قوانین و ...
بیش از دهها مقاله علمی و تحقیقی در مورد مسایل بین المللی، منطقه ای، سیاست خارجی، دیپلماسی، اندیشه سیاسی اسلام، مسایل سیاسی و حقوقی. ... نفر در دوره ماستری حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق بین الملل، روابط بین الملل، علوم سیاسی، اقتصاد و مدیریت، کامپیوتر ساینس، انجنیری، تکنالوژی طبی، و رشته علوم قران وحدیث فارغ نموده است.

آشنائی با کشور ترکیه - hajij

www.hajij.com/fa/islamic-countries.../150-1390-02-25-18-51-10
کشورهای اسلامی خاورمیانه و شمال افریقا نیز از 1359ش /1980 در تجارت خارجی ترکیه سهم مهمی دارند. ... به رغم تغییرات سیاست خارجی ترکیه ، به اقتضای تحولات منطقه ای و بین المللی ، اصول سیاست خارجی این کشور متأثر از اصول کمالیسم (اصول آتاتورک ؛ غرب گرایی و ملی ..... این مؤسسه در مورد قرآن تحقیقات علمی نیز انجام می دهد. 3ـ1.

[PDF]دریافت فایل

www.iranculture.org/UserFiles/Rahbord/Issue_Rahbord_Farhang_No12-13.pdf
Jan 23, 1974 - مقاالت ارسالی نباید برای هیچ نشریه داخلی یا خارجی ارسال. و یا در آنها چاپ شده باشد. 3. مق االت .... مورد بحث قرار می دهیم، مباحث دیگری همچون »منطق ترتیب و طبقه بندی مباحث فلسفه. فرهنگ«، »هندســه معرفتی ... روش تحقیق در فلسفه فرهنگ، عقالنی و رویکرد مطالعاتی آن فرانگر و داورمآبانه و مسائل. آن، احکامِ کلی هستی ...

آیات و احادیث درباره مشورت - بیتوته

www.beytoote.com/religious/ahadis-asal/hadiths2-consultation.html
احادیث حدیث درباره مشورت کردن حدیث,احادیث درباره مشورت کردن,حدیث درمورد مشورت کردن,آیات قرآن درباره مشورت کردن,سخنان بزرگان درباره مشورت کردن.

[PDF]فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم - مهر 94

www.pgu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=3566
ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ. ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ. ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ. ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ. ﺍﻟﻤﻠﻞ. ﻋﻠ. ﻤ. ﻲ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ. ﺧﺮﺩﺍﺩ. 90. ﺭﺿﺎ ﺳﻴﻤﺒﺮ. 13 . ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ. –. ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ. ﻉ(. ) ﻋﻠ. ﻤ. ﻲ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ. ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ. 92. ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺷﻴﺮﻭﺩﻱ. 14 . ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ. –. ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ. ﻋﻠﻤﻲ. . ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ. ﺗﻴﺮ. 91. ﺣﻤﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪﻱ. 15 . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ. –. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺷﻬﺮﺿﺎ.

دین و سیاست از دیدگاه امام خمینی(س) - پرتال امام خمینی

www.imam-khomeini.ir/.../دین_و_سیاست_از_دیدگاه_امام_خمینی_س...
Nov 6, 2013 - در مقاله ای که به «کنگره محترم امام خمینی(ره) و فرهنگ عاشورا» ارائه می کنم، به اختصار دیدگاه امام خمینی(ره) را در این باره پی می گیرم، امید که مورد استفاده قرار گیرد. مقدمه: یکی از مسائل مهمی که در یکی دو قرن اخیر مورد توجه اندیشمندان اسلامی و مصلحان اجتماعی قرار گرفته است رابطه «دین» و «سیاست» و شأن «دین» در امور ...
سیاست بین الملل. سازمان های بین المللی و موضوعات جهانی. روش ها و فنون مذاکرات بین المللی. مبانی و تحولات نظری در روابط بین الملل. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. جهانی شدن و منطقه ... افتخارات علمی: دریافت جایزه ویژه تحقیق در حقوق بین الملل از دانشگاه تافتز (1374) ... مسلط به قرائت قرآن مجید با تجوید و ترتیل. عضویت و ...
مقاله ارسالی نباید پیش از این، در کتاب، مجله، همایش (ایرانی یا خارجی)، سایت و ... منتشر شده باشد. در صورت انتشار برخی از بخش های مقاله (حداکثر 30-40درصد) در تحقیقات پیشین، ضروری است نویسنده به مجله اطلاع دهد. ... منابع مورد استناد باید معتبر و حتی الامکان دست اول بوده و از استناد به منابعی مانند ویکی پدیا پرهیز شده باشد.
معرفی طرح رتبه بندی نشریات · اخبار رتبه بندی · رتبه بندی نشریات در سال ۹۳ · رتبه بندی نشریات در سال ۹۴ · رتبه بندی نشریات در سال ۹۶ · اطلاعیه ها · آموزش · استانداردهای اجرایی نشریات · اسلایدهای وبینار · فهرست سامانه های نشریات · الزامات سامانه های نشریات · راهنمای نمایه سازی نشریات · فهرست ها · فهرست نشریات خارجی معتبر ...
این واژه در علوم سیاسی به معنای آرامش و امنیت عمومی در کشور است. در قرآن کریم این واژه در معنای سلم نیز به کار رفته است. بی گمان صلح خواهی و زندگی همراه با سازش و مسالمت از نیازهای فطری بشری ایست که در دین مبین اسلام که دینی جامع و کامل است این مهم مورد توجه و عنایت واقع شده است وعمل به دستورات و راهکارهای صلح و امنیت از وظایف ...

واکاوی اندیشه های سیاسی شهید بهشتی - خبرگزاری صدا و سیما

www.iribnews.ir/fa/news/.../واکاوی-اندیشه-های-سیاسی-شهید-بهشت...
Jun 28, 2017 - ج- اداره امور توسط مدیریتی که انقلاب اسلامی ملت ایران را درک کرده و به آن وفادار باشد- توانایی انجام کار داشته و مورد اعتماد مردم باشد. آزادی. آیت ا. ... حوزه ها باید محل درس خواندن و تحقیق کردن باشد. بیان و ..... از نظر شهید بهشتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای منزوی شدن و در لاک خود فرو رفتن نمی تواند باشد.

برابری انسان ها از دید اسلام/ 12 اصل تساوی افراد در قرآن - خبرگزاری مهر ...

https://www.mehrnews.com/.../برابری-انسان-ها-از-دید-اسلام-12-اص...
Aug 12, 2013 - اصل عدم سلطه در اسلام از نظر اسلام اصل عدم تسلط انسان بر انسان است و هر کس بر خود، عمل، مال و طبیعت خود مسلط است. در امور سیاسی نیز اصل عدم تسلط حکومت بر مردم است. همان گونه که اصل عدم محدودیت تسلط مردم بر طبیعت است. مقتضای ادله شرعیه در مورد حاکمیت دولت، محدودیت به حداقل تداخل در امور فردی و اجتماعی است ...
استعمارگران خارجی. 3. جریان روشنفکری بیمار. در پاسخ به طرفداران اندیشه جدایی دین از سیاست استدلال های مفصل و متینی بیان شده است که ما به بیان دو بیان اکتفاء می کنیم: 1. ارجاع به گزاره ها، متون و منابع اسلامی 2. سیره و روش پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع). دقت در این مطالب به خوبی روشن می سازد که جدایی دین از سیاست در مورد ...

وظایف و اختیارات - president.ir

www.president.ir/fa/president/functions
اصل115: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و ... بسم الله الرحمن الرحیم "من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام‏ ...

[PDF]اندیشه سیاسی امام خمینی - فرزاد جهان بین

jahanbein.ir/wp-content/uploads/.../اندیشه_سیاسی_امام_خمینی.pdf
اﻣﺎم اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺷﺮط ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ. ﻗﺮآن ﺑﺮای اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ، راه را ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ. ﻣﯽ. ﺳﺎزد . -2. ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎری در ﭘﻮﺷﺶ اﻋﻄﺎی ﺣﻖ رای ﺑﻪ زﻧﺎن. : ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ دوﻟﺖ در. ﻣﻮرد اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و و ﻻﯾﺘﯽ، ﻣﺨﺎﻟ. ﻔﺖ ﺑﺎ آزادی زﻧﺎن ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻣﺎم،. " در اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ و. ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ از ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﻣﯽ ﮔﺬرد، ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻋﺎﯾﺪ زن ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ " :ب. اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ...

تجلی قرآن در سیره اجتماعی و سیاسی امام خمینی - آفتاب

www.aftabir.com › مقالاتدین و اندیشهدین و مذهب
Jan 16, 2016 - مقاله حاضر به شرح و بررسی ابعاد مختلقی از افکار و اندبشه های قرآنی حضرت امام خمینی(رع) در حوزه سیاست و اجتماع می پردازد و جایگاه قرآن از منظر ایشان را در ساختار سیاسی و مدیریتی جامعه اسلامی مورد بررسی قرار می دهد. و بر طبق همین بررسی چنین ارزیابی میشود که حضرت امام(ره) مصداق آیه قرآنی "ان تقوموالله" است، و ...
Jan 9, 2015 - در جایی دیگر در بحارالانوار جلد۵۲ص۱۹۰ پیامبر فرمود : زمانی برسد که از قرآن جز رسم الخطی و از اسلام جز نامی برای مسلمانان نماند ، آنچنانکه گروهی به دین خدا در ..... بیت بیشتر میدانند حرف بی منطق نزن اول برو تحقیق کن و اهل بیت بشناس ابنا کی بودن وچگونه انسانهای بودن از نظر خدا بعد اظهار نظر کن در مورد پیغمبر ما ...

قرآن، روایات و آثار علمای شیعه مهمترین میراث علمی و تحقیقی تشیع است ...

www.ilna.ir/.../575563-قرآن-روایات-آثار-علمای-شیعه-مهمترین-میرا...
Dec 27, 2017 - مفسر، محقق و پژوهشگر قرآن کریم گفت: قرآن، روایات و محصولات علمی و فکری علمای شیعه مهم‌ترین میراث علمی و تحقیقی ارزشمند و اصیل تشیع است. به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام حسین انصاریان در نشست علمی میراث علمی تشیع که با حضور اساتید، محققان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه در موسسه برپا شد، اظهار داشت: ما ...

مقاله ای از عبدالکریم سروش - BBC Persian - BBC.com

www.bbc.com/persian/tvandradio/.../160526_pargar_arical_souroo...
May 26, 2016 - «کلامی سمعی» بودن قرآن، تا پیش از این، موضوع تأمّل و تحقیق بود، اکنون «رؤیایی بصری» بودنش چشمک و خنبک میزد و به تفرّج و تدبّر دعوت مینمود. در هر دو فرضیه، ..... آورده اند: «قرآن همواره در مورد رؤیا واژه تأویل را به کار برده است که معنای وقوع خارجی یک خبر و نتیجه یا علّت غایی دارد... آیا اصطلاح تأویل متن یا ...
Dec 6, 2009 - آلمان در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم هنوز سرگرم سامان دادن به حاکمیت سیاسی خود بود، و به کشورهای دور عنایت چندانی نداشت؛ اما با به قدرت رسیدن ویلهلم دوم در سال ۱۸۸۸ این کشور سیاست فعال‌تری در برابر کشورهای خاورزمین در پیش گرفت. قدرت تازه‌ اروپا مدعی بود که در پیشبرد سیاست خارجی خود از تجاوزگری‌ها و آزمندی‌های ...
یک روایت شنیدنی از چیزهایی که درباره «سیاست در ایالات متحده» نمی‌دانید. به بهانه تحریم‌های جدید ایالات متحده ... مستندات کُند شدن حرکت علمی هسته‌ ای/ برای تحقیق و توسعه چه اتفاقی افتاده است؟ عبور از خط قرمز ممنوع!/قسمت اول: ... آیا 5 سال تحریم تسلیحاتی به ایران تحمیل شد یا تیم ایرانی خودش پذیرفت!؟ مکانیزم بازگشت تحریم‌ها ...
این نشریه فقط مقاله‌هایی را منتشر خواهد کرد که حاوی یافته‌های نو و اصیل در موضوع علوم قرآن و حدیث باشد باشد. هیئت تحریریه ... شکل لاتینی نام‌های خاص و واژه‌های تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شماره در پاورقی درج شود. 8. ارجاع به منابع، ... در مورد منابع لاتین اطلاعات داخل پرانتز به زبان اصلی نوشته شود؛ مثال:(Gadamer,85). 8.3.
Feb 8, 2012 - با توجه به این جایگاه و نقش‌آفرینی اخوان‌المسلمین، شناخت پیشینه تاریخی و اندیشه سیاسی آن اهمیت بالایی دارد. براین اساس، در این نوشتار ضمن اشاره به شکل‌گیری و اصول راهبردی مرامنامه اخوان‌المسلمین و همچنین ابعاد تشکیلاتی آن، سیر اندیشه سیاسی و تحولات اخوان‌المسلمین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سایت خبری افکارنیوز خبرهای سیاسی ورزشی اجتماعی اقتصادی و اجتماعی را با صداقت و سرعت و دقت نمایش می دهد.

دیوان عدالت اداری :: قانون اساسی

https://divan-edalat.ir/show.php?page=base
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم ... تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.

سوره مجادله - ویکی شیعه

fa.wikishia.net/view/سوره_مجادله
Oct 11, 2017 - سوره مجادله پنجاه و هشتمین سوره و از سوره‌های مدنی که در جزء ۲۸ قرآن جای گرفته است. این سوره را از آن رو مجادله می‌نامند که آغاز این سوره، به مجادله و شکایت زنی به رسول الله (ص) از دست همسرش که او را ظهار کرده، اشاره دارد. سوره مجادله درباره حکم ظهار، آداب معاشرت و همنشینی و منافقان سخن می‌گوید و مؤمنان را از ورود به حزب ...

سیاست - صراط نیوز

www.seratnews.com/fa/politic
11 hours ago - «دفتر کنترل دارائیهای خارجی آمریکا» وابسته به وزارت خزانه داری این کشور نام ۵ نهاد ایرانی را به فهرست تحریم های خود افزود. نظرات منتشره: ۰ .... زمانی که یکی از خبرنگاران از بنده درباره پرونده های نفتی آقای احمدی نژاد پرسید بنده اظهار داشتم که در 7 مورد قطعی رئیس جمهور دولت نهم و دهم محکوم شده است. نظرات منتشره: ۰ ...

[PDF]اصل مقاله

ganjineh.nlai.ir/article_1466_eb9ae32cfd7ddf71e7d5b99b850b60...
by ملک زاده - ‎2016
سیاست ها را نشان داد. ڪلیدواژه ها. سیاستِ فرهنگی، انقالب سفید، رضاشاه، محمدرضاشاه، سانسور. الهام ملک زاده | محمد بقائی. چڪیده. تحقیقات تاریخے. فصلنامۀ گنجینۀ اسناد: ... طرفداری شاه عباس از افرادی که اظهار تشیع می کردند، شدیداً مورد انتقاد وی قرارگرفته ..... شاه بعدها حتی در مصاحبه با خبرنگاران خارجی از بازگویی این الهامات ابایی.

نسیم آنلاین | سیاست

nasimonline.ir/Service/Index/9/سیاست
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نشست عصر کمیسیون متبوعش در خصوص اغتشاشات اخیر را تشریح کرد. صفحه نخست روزنامه‌های ... حفظ و نگهداری شود. سخنگوی اتحادیه اروپا با خودداری از هرگونه گمانه‌زنی در مورد تصمیم دونالد ترامپ برای خروج آمریکا از برجام در این هفته تاکید کرد که برجام باید حفظ و نگهداری شود.

پایان نامه های دانشگاه آزاد اسلامی – مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و ...

emam.iau.ir/2017/07/16/پایان-نامه-های-دانشگاه-آزاد-اسلامی-در-ح/
Jul 16, 2017 - اخلاقی، سودابه, تجلی قرآن وعترت در اندیشه های سیاسی اجتماعی، فرهنگی امام خمینی(ره), علوم قرآن و حدیث, کارشناسی ارشد, محمد مهدی مظاهری, بابک فرزانه, دانشگاه .... مطهری (ره) در مورد "حقوق سیاسی زنان", علوم سیاسی, کارشناسی ارشد, ابراهیم برزگر, ملک یحی صلاحی, 1385, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

اسلام هراسی

https://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=اسلام+هراسی&topic_1...
این تحقیق به صورت تحلیلی و تطبیقی، محتوای مطالب وب سایت‌های خبری پرس تی وی، بی بی سی و سی ان ان که در رابطه با اسلام هراسی: مطالعه موردی اهانت به قرآن مجید دو هفته قبل و بعد از یازده سپتامبر 2010 را پوشش خبری داده است،صورت پذیرفته است و هدف کلی آن بررسی ساختار اخبار مربوط به اسلام هراسی در وب سایتهای مورد نظر می ...
همان‌گونه که داشته‌های درون پرانتز نشان می‌دهد، برای ارجاع به آیه‌های قرآن کریم، نیازی به آوردن مشخصات چاپ در منابع و مآخذ پایان فصل نیست؛ زیرا با داشتن شماره‌ی سوره و آیه‌ی مورد استناد، می‌توان آن را در هر نوع چاپی از قرآن کریم پیدا کرد. 1.1.1.2- ارجاع به ترجمه‌ی آیه‌های قرآن کریم. هرگاه برای آیه‌ای از قرآن، ترجمه‌ یا ترجمه‌های مشخصی بیاوریم ...
... و مقررات آموزشی جدید دانشجویان دوره دکتری دانشگاه آزاد اعلام شد (96/7/12) · شرایط و ضوابط راهنمایی رساله های دکتری دانشگاه آزاد (96/7/11) · اعلام لیست دانشگاه‌های خارجی مورد تایید وزارت علوم (96/7/10) · ثبت نام تکمیل ظرفیت تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد از ۱۱ مهر (96/7/6) · اعلام شرایط و ضوابط استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و ...

جام جم آنلاین - قاریان مشهور ایران و جهان

jamejamonline.ir/online/.../قاریان-مشهور-ایران-و-جهان
Jun 2, 2014 - دور کامل تلاوت ترتیل با صدای استاد پرهیزگار که از سال‌ها پیش پخش می‌شود، بسیار مورد توجه دوستداران و علاقه‌مندان قرآن قرار گرفته است. احمد ابوالقاسمی ... سال 67 برای اولین بار دعوت شد در کاروان اعزام قاریان قرآن به کشورهای خارجی حضور داشته باشد که خود در آن زمان موفقیتی محسوب می‌شد. سال 68 در گروه اهل‌البیت ...

مناظره داریوش قنبری و حمید رسایی درباره سیاست خارجی روحانی

www.irdiplomacy.ir/.../مناظره+داریوش+قنبری+و+حمید+رسایی+در...
May 4, 2014 - وی تاکید کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استراتژی و نقشه راه سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر اصل نه شرقی و نه غربی بنا شد و از سویی دیگر منافع ملی هدف ... وی یادآور شد: هاشمی رفسنجانی تلاش کرد شعار "مرگ بر آمریکا" را حذف کند؛ اما امام این اجازه را نداد زیرا این شعاری برگرفته از قرآن است و آمریکا هیچ غلطی نمی ...
May 3, 2013 - در تازه ترین مورد براساس نتایج یک تحقیق در ایرلند، دانمارک، لوگزامبورگ ، سوید و انگلستان اسلامی ترین کشورهای جهان معرفی شدند. ... سئوال اصلی تحقیق مذکور این بوده که آیا سیاست ها در کشورهای مسلمان (کشورهای با اکثریت مسلمان) برپایه اصول اسلام پایه گذاری شده اند، یا خیر؟ ... قرآن سفارش موکد می کنم.

مفهوم سیاست‌های انقباضی و انبساطی در اقتصاد - روزنامه دنیای اقتصاد

donya-e-eqtesad.com/.../3268418-مفهوم-سیاست-های-انقباضی-انب...
Oct 6, 2016 - برای توضیح این واژگان فرض کنید دو بازار وجود دارد؛ یک بازار داخلی و یک بازار خارجی، بازار داخلی شامل تولیدکنندگان کشور است و کالاهایی تولید می‌کنند که در بازار خارجی نیز تولید می‌شود. حال شما را به‌عنوان تصمیم گیرنده اصلی در مورد بازار داخلی معرفی کنند. به شما گفته شده بهترین تصمیمات ممکن در بازار را ...

BBC Persian - Home | Facebook

https://www.facebook.com/bbcpersian/
سازمان عفو بین‌الملل در مورد جان باختن چند تن از بازداشتی‌های اعتراضات اخیر در ایران: "افراد مظنون به ارتکاب اعمال منتهی به مرگ بازداشت شدگان باید فورا از مقام خود معلق .... کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران با حضور شماری از مقام های سیاسی و نظامی از جمله فرمانده نیروی دریایی ارتش تحولات اخیر درباره مذاکرات مربوط به ...