معمای اسم پسر با کیبورد و دوچرخه و s
معمای اسم پسر با ارگ و دوچرخه و s
معمای اسم پسر با پیانو و دوچرخه و s
 
جواب:
در این معما نکته اینه که تو سوال گفته شده با الفبا اسمشو ننویسه و اون شخص اومده از نماد های عملی استفاده کرده
مثلا شکل نت "سی" از یک کیبرد یا پیانو رو مدنظر قرار داده
و از دوچرخه عمل رفتنشو به صورت فقل امر "رو" در نظر گرفته
و از s که بیانگر حرف "س" می باشد بهره برده
و در مجموع
سی+رو+س
=
سیروس