شهر عکس

راهنمای ثبت اختراع در ایران

راهنمای ثبت اختراع در ایران

برای ثبت اختراع به کجا مراجعه کنیم؟
برای ثبت اختراع باید به ادارة کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی واقع در تهران، خیابان قائم فراهانی،نرسیده به خیابان شهید بهشتی ،سازمان ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی مراجعه شود.


آیا به جز تهران ثبت اختراع در جای دیگری صورت می‌گیرد؟
خیر، در حال حاضر ثبت اختراع فقط در تهران و درسازمان ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی انجام می‌گیرد.برای ثبت اختراع چه مدارکی لازم است؟
برای ثبت اختراع باید مدارک زیر تکمیل و به ادارة کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تحویل گردد:
اظهارنامه ثبت اختراع در 3 نسخه: اظهارنامـة ثبت اختـراع فـرم مخصوصـی است که جزء اوراق بهادار می‌باشد و متقاضی می‌بایستی از واحد گردش اوراق بهادار مستقر در اداره کـل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی آن را تهیه و نسبت به تکمیل و امضای آن اقدام نماید .
توصیف مشروح اختراع در 3 نسخه:
اختراع مورد ادعای مختـرع بـاید به طور کـامل شرح داده شود. در شرح اختراع باید تمام جنبه‌های ادعایی اختراع به طور واضح بیان گردد.
در تهیه شرح اختراع از کاغذهای4 A استفاده شود.
نقشه‌های اختراع در 3 نسخه:
نقشه کامل اختراع باید با مرکب و از روی مقیـاس متـری تهیه و ذیل نقشه‌ها را متقاضی یا وکیل او امضاء نمایند.
- نقشه‌های اختراع باید روی کاغذ 34 سانتی‌متـر طـول و 22 سانتی‌متـر عـرض رسـم گردند و فقط از یک روی کاغذ استفاده شود.
ادعا در 3 نسخه:
اینکه اختراع با ارائه راه‌حل عملی چه مشکلی را حـل مـی‌کنـد و چه مزایایـی دارد و اطلاعاتـی کـه میزان حمایت ناشی از حق ثبت را مشخص نماید.
فتوکپی شناسنامه مخترع یا مخترعان
قبض رسید بانکی حق‌الثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع.


آیا برای ثبت اختراع حتماً‌ باید خود مخترع اقدام نماید؟
خیر، ثبت اختراع می‌تواند از سوی وکیل مخترع تقاضا شود. در این صورت تقاضانامه باید به همراه اصل وکالتنامه با رونوشت یا فتوکپی برابر اصل شده ضمیمه اظهارنامه شود.


سیستم ثبت اختراع در کشور ما چگونه است؟
سیستم ثبت اختراع در کشور ما، سیستم اعلامی است. بر اساس این سیستم، ثبت اختراع طبق ادعای مخترع صورت می‌گیرد. یعنی ادعای مخترع مقرون به صحت تلقی شده و به شرط عدم سابقه ثبت، ادعای مخترع (با رعایت اینکه اختراع در حیطه حمایت ثبت قرار دارد یا خیر) به ثبت می‌رسد.


اعتبار ورقه (سند) اختراع چند سال است؟
در ایران مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع به تقاضای مخترع 5 یا 10 یا 15 و یا نهایتاً به 20 سال خواهد بود که باید صراحتاً در ورقه ثبت اختراع قید شود.


در صورت قبول یا رد اختراع چه اقداماتی انجام می‌گیرد؟
در صورت قبول اختراع مراتب ثبت اختراع به صورت آگهی تهیه شده و جهت درج در روزنامه رسمی کشور تحویل متقاضی یا وکیل او می‌گردد. پس از درج در روزنامة رسمی یک نسخه از روزنامه به ادارة مالکیت صنعتی ارائه و گواهینامة ثبت اختراع به وسیله ادارة مزبور کامل شده و یک نسخه از توصیف، ادعا و نقشه اختراع ضمیمه و قیطان‌‌کشی شده با امضاء مدیر کل و ممهور به مهر ادارة کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تسلیم متقاضی یا وکیل قانونی او می‌شود.
در صورت رد اختراع، کتباً (برگ اخطار اداری) به متقاضی یا وکیل قانونی او ابلاغ می‌گردد. در این صورت متقاضی یا وکیل قانونی او می‌تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رد اظهارنامه نسبت به تقدیم دادخواست و شکایت از تصمیم ادارة کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به مراجع ذی‌صلاح قضایی مستقر در تهران اقدام نماید. چنانچه در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اداره مالکیت صنعتی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام نشود، دیگر ادعا در مراجع ذی‌صلاح قضایی مسموع نخواهد بود.


ارزیابی و تأیید علمی اختراع چیست و مرجع قانونی آن کجاست؟
منظور از ارزیابی و تأیید علمی اختراع جست‌وجو و بررسی علمی سند اختراع به وسیله متخصصان مربوطه با استفاده از تجارب علمی، مشاوره‌ها و بانک‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی است و طبق قانون این ارزیابی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و از طریق مراکز علمی و تحقیقاتی کشور صورت می‌گیرد.


آیا ارزیابی و تأیید علمی اختراع اجباری است؟
خیر، اختیاری است. تقاضا برای ارزیابی و تأیید علمی اختراع هم می‌تواند هم از طریق شخص متقاضی و هم از طریق ادارة کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی صورت گیرد.


آیا ارزیابی و تأیید علمی اختراع هزینه‌ای در بر دارد؟
در حال حاضر خیر.


آیا برای ارزیابی و تأیید اختراع شرایط خاصی وجود دارد؟
برای پذیرش تقاضای ارزیابی و تأیید علمی اختراع شرایط زیر ضروری است:
الف) ثبت اولیة اختراع در مراجع حقوقی (اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی) و ارائه ورقة ثبت؛
ب) ارائة تقاضای ارزیابی و تأیید علمی اختراع، همراه با مدارک کامل و مستند اختراع ثبت شده؛
ج) ارزیابی و تأیید علمی اختراع بیش از 2 بار انجام نخواهد گرفت؛ بدین معنی که در صورت رد اعتبار علمی اختراع متقاضی، تنها یک بار دیگر ارزیابی علمی آن از سوی مرجع دیگری غیر از مرجع بررسی کنندة اولیه، امکان‌پذیر است


برای درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع به کجا باید مراجعه کرد؟
برای درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع لازم است که به اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری واقع در تهران، خیابان انقلاب، میدان فردوسی، خیابان فرصت جنوبی، شماره 71، طبقه پنجم مراجعه شود. علاوه بر ادارة کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری، برای ارزیابی و تأیید علمی اختراع می‌توان به مراجع منطقه‌ای زیر نیز مراجعه کرد.
تهران بزرگ: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، دانشگاه تهران (واحدهای(IP؛
مرجع منطقه‌ای مرکزی کشور: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان واحد(IP)؛
مرجع منطقه‌‌ای جنوب کشور: شیراز، دانشگاه شیراز (واحد(IP؛
مرجع منطقه‌ای شرق کشور: مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد (واحدIP )؛
مرجع منطقه‌ای شمال‌غربی کشور: تبریز، دانشگاه تبریز (واحد(IP.


برای درخواست حمایت از تکمیل اختراع و تجاری‌سازی اختراع به کجا می‌توان مراجعه کرد؟
برای درخواست حمایت از تکمیل اختراع می‌توان مستقیماً به مراکز رشد و برای تجاری‌سازی اختراع مستقیماً به پارک‌های فناوری مراجعه کرد. علاوه بر موارد فوق، کلیة مراجع منطقه‌ای و ادارة کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری آمادة راهنمایی و معرفی متقاضیان به مراکز رشد و پارک‌های فناوری و دیگر نهادها و سازمان‌های حمایت‌کننده از نوآوران، هستند. نشانی، تلفن و نمابر کلیة مراکز رشد و پارک‌های فناوری را می‌توان از ادارة کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری دریافت کرد.


آیا برای ثبت اختراع در خارج از کشور حمایت مالی صورت می‌گیرد؟
بله، مخترعانی که اختراعات آنها واجد شرایط زیر باشند، می‌توانند از حمایت مالی ثبت در خارج از کشور به میزان 50 درصد کل هزینه برخوردار شوند.
الف) اختراع آنها در داخل کشور (ادارة کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی) به ثبت رسیده باشد.
ب) ارزیابی و تأیید علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق ادارة کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری و یا مراجع منطقه‌ای دریافت کرده باشند.
ج) وکیل قانونی خود را انتخاب و معرفی کرده باشند.
د) برای اختراع خود طرح کسب و کار (Business plan) تهیه کرده باشند.
ه) فرم‌های مربوط به WPIS را تکمیل کرده باشد.
ی) مجوز حمایت مالی را از کمیته تخصصی ثبت اختراعات در خارج کسب کرده باشند.

راهنمای ثبت اختراع در ایران - بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی

sk.bmn.ir/index.php?option=com_content&view=article...
برای ثبت اختراع باید به ادارة کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی واقع در تهران، خیابان قائم ... برای درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع به کجا باید مراجعه کرد؟

راهنمای ثبت اختراع در ایران

ardabil.bmn.ir/index.php?option=com_content&view...
برای ثبت اختراع باید به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی واقع در تهران، خیابان ... برای درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع به کجا باید مراجعه کرد؟
پس از تکمیل و اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن متقاضی باید با درخواست پاسخ به اخطار .... در کنوانسیون پاریس درخواست ثبت اختراع خود را ایران بنماید باید اسم، اقامتگاه و ...

اختراع - مرکز مالکیت معنوی

iripo.ssaa.ir/default.aspx?tabid=3549
اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می‌شود، باید موضوعی را که حمایت از ... منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی‌توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد. ... الف بهره‌برداری ازاختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع‌، ...

چگونه اختراع خود را ثبت کنیم؟ - Research Editor

www.researcheditor.ir/how-to-register-patent.html
آموزش و نحوه ثبت اختراع در ایران. ... مرجع دیگری غیر از مرجع بررسی کننده اولیه، امکانپذیر است). -برای درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع به کجا باید مراجعه کرد؟
برای ثبت اختراع به کجا مراجعه کنیم؟ برای ثبت اختراع باید به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مراجعه کرد. دفتر امور رسیدگی به ثبت اختراع واقع در ...

مراحل انجام ثبت اختراع در ایران [بایگانی] - ApplyAbroad Forum

www.applyabroad.org › ApplyAbroad Forum › عناوین عمومیمقاله
Aug 14, 2008 - 100+ posts - ‎91 authors
چقدر ثبت اختراع ایران برای یک استاد و یا دانشگاه آمریکایی و ... برای ثبت اختراع باید حضوری اقدام کرد یا اینکه اینترنتی هم میشه کاراش رو انجام ...

چگونه اختراع خود را به ثبت برسانیم؟ | متلب سایت

www.matlabsite.com/102/how-to-register-patents-in-iran.html
May 31, 2009 - ثبت اختراع در ایران در اداره مالکیت صنعتی که آدرس فعلی آن در خیابان ... نکته اولی که باید در نظر داشته باشد، این است که در ایران ثبت ایده نداریم. ..... برسیم که بشه ثبت اختراعش کرد، میشه به اسم تک تک افراد گروه ثبت بشه؟

چگونه ایده ی خود را به ثبت برسانیم؟ - ثبت شرکت فکر برتر

https://companyregister.ir › مقالات مرتبط با ثبت
Rating: 4.1 - ‎12 votes
طبق ماده فوق ثبت اختراع در ایران اختیاری است ولی اختراع در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که ... پس از ثبت اظهارنامه پیام کوتاهی دریافت خواهید کرد. ... بدین منظور متقاضی باید با ورود به سامانه مالکیت معنوی و ثبت انواع درخواست (گزینه درخواست ...
Nov 29, 2015 - به‌منظور استفاده از حق ثبت اختراع، ابتدا باید با مفهوم این واژه آشنا شویم و نهایتا .... بدونم آیا راهی هست که از ایران اختراع خودم رو در آمریکا به ثبت برسونم؟ ... که چه کار باید کرد تا یه ایده رو به ثبت رسوند چه داخل یا خارج از کشورو چه ...
Jun 2, 2012 - 10 posts - ‎3 authors
1- برای ثبت اختراع حتما باید او وسیله رو تولید کنیم تا بررسی کنند که ... شود ، کسی برای اجرای ایده ها وقت نمی گذاشت و علم پیشرفت نمی کرد.
۱- برای ثبت اختراع به کجا باید مراجعه کرد؟ مرحله اول آن اینترنتی از طریق سایت سازمان اداره مالکیت صنعتی به آدرس http://iripo.ssaa.ir انجام می شود تسلیم اظهارنامه ...
برای ثبت اختراع باید به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی واقع در تهران، خیابان .... در حقوق ایران مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع به تقاضای مخترع 5 یا 10 یا 15 و یا منتهی به .... برای درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع به کجا باید مراجعه کرد؟

سوالات متداول - سامانه ثبت اختراع

www.taksabt.ir/?page=پرسش_های_متداول_درباره...ثبت_اختراع
لازم به ذکر است در صورت دیر کرد اقساط ؛ سازمان مالکیت های صنعتی مبلغی را به عنوان جریمه در ... برای ثبت اختراع باید نمونه ساخته شده را نیز ارسال کنیم؟ .... صندوق حمایت از پژوهشگران کشور از کلیه پژوهشگران ایرانی دعوت می نماید ایده های پژوهشی ...

ثبت اختراع - راهنمای ثبت اختراع

www.ipiniran.com/ثبت-اختراع/راهنمای-ثبت-اختراع.html
برای ثبت اختراع باید به سایت اداره کل مالکیت صنعتی (www.ssaa.ir) مراجعه و جهت ... در ایران مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع به تقاضای مخترع نهایتاً ۲۰ سال خواهد بود که باید ... برای درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع به کجا باید مراجعه کرد؟

روند ثبت اختراع در داخل و خارج از کشور - مشاوره در زمینه ثبت اختراع طرح ...

iranpto.com/آموزش-و.../روند-ثبت-اختراع-در-داخل-و-خارج-از-کشور/
در این مقاله روند ثبت اختراع در اداره ی مالکیت صنعتی ایران، در ادارات معتبر ... و طرح های صنعتی ایران مصوب ۱۳۸۶ سیستم اظهارنامه های ثبت اختراع نیز تغییر کرد. ... برای ثبت یک اختراع متقاضی ثبت باید فرم ها و مدارک لازم را از طریق وبگاه اداره ...
برای ثبت اختراع خود، ابتدا با پایگاه اینترنتی سازمان ثبت اسناد و املاک ... طرح برای ثبت بردم بامشکل روبروشدم این بود که کاربرد صنعتی ندارد باید چکار کرد؟
در این مقاله روند ثبت اختراع در اداره ی مالکیت صنعتی ایران، در ادارات معتبر ... و طرح های صنعتی ایران مصوب 1386 سیستم اظهارنامه های ثبت اختراع نیز تغییر کرد. ... برای ثبت یک اختراع متقاضی ثبت باید فرم ها و مدارک لازم را از طریق وبگاه اداره ...
Dec 28, 2015 - اما مخترع ایرانی باید این را بداند که اگر اختراعش را در ایران ثبت کرد به صورت اتوماتیک در سایر کشورها مورد حمایت قرار نمی‌گیرد بلکه باید در ...
وزیر علوم از طرح‌های ثبت اختراع دفتر مالکیت فکری بازدید کرد. وزیر علوم در ... بازدید رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی از غرفه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران.

قانون ثبت اختراعات در ایران | اداره فناوری و ارتباط با صنعت

tico.iut.ac.ir/content/قانون-ثبت-اختراعات-در-ایران
قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (مصوب 1386 هجری شمسی) ... ماده6- اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می شود، باید موضوعی را ... به منظور ارائه فنی است و نمی توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد.

اختراع را چگونه باید ثبت کرد - اخبار رسمی

https://news.akhbarrasmi.com/.../اختراع-را-چگونه-باید-ثبت-کرد/ - Translate this page
Dec 21, 2016 - نتیجه‌ فکری یک یا چند فرد را که در یک صنعت مشگل‌گشا باشد و برای بار نخست بیان‌شده باشد اختراع می گویند.

[PDF]همه چیز درباره ثبت یک اختراع

iran-newspaper.com/Newspaper/PagePDF/24730
اختــراع خود را به ثبت برســانند به کجا باید. مراجعه کنند؟ ... اداره ثبت اختراعات، اظهارنامه خود را ثبت و پیگیری. کنند و تا زمانی که ابالغیه ... اختراع مراجعه می کردند می گفتند که از شهرستان. همه چیز درباره ... همکاری ثبت اختراع )PCT( که از مهر ماه 92 ایران.
اختراع باید دارای 3 شرط اساسی باشد تا قابلیت ثبت داشته باشد. ... توان با تکمیل تقاضانامه ثبت اختراع به اداره ثبت اختراع مراجعه نمود و درخواست ثبت کرد. ... هزینه های ثبت در ایران و از طرف شخص حقیقی(هزینه ها برای شخص حقوقی 10 برابر شخص ...

ثبت اختراع: ثبت اختراع - Patent in Iran

www.patentiniran.ir/persian/page.php?14
برای ثبت اختراع باید به سایت اداره کل مالکیت صنعتی (www.ssaa.ir) مراجعه و جهت تحویل .... برای درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع به کجا باید مراجعه کرد؟

[PDF]ﺸﺭﺍﻴﻁ ﺜﺒﺕ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭ ﺒﺭﺭﺴﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺤﻘﻭﻗﻲ ﺁﻥ P

www.bpj.ir/images/content/اخراعات/شرایط%20ثبت%20اختراع.pdf
Mar 3, 2007 - ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺠﺎری و اﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻳﺮان در ﺳـﺎل. ١٣١٠. ﻧﺸـﺎن. دهﻨﺪﻩ ﻗﺪﻣﺖ و ..... ﻗﺒﻞ از ﺗﻘﺎﺿﺎ ی ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ، ﻣﺨﺘﺮع ﻳﺎ ﺷﺮآﺖ ﺑﺎﻳـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﻬﺎی. ﻗﺎﻧﻊ آﻨﻨﺪﻩ ای ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﻳﺮ ...
از این روی مخترعین برای ثبت اختراع خود باید از طریق سایت مرکز مالکیت معنوی به آدرس http://iripo.ssaa.ir ... 3- چگونه می توان مرجع استعلام را ستاد نانو انتخاب کرد؟

قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری - ویکی‌نبشته

https://fa.wikisource.org/.../قانون_ثبت_اختراعات،_طرح‌های_صنعت...
May 29, 2015 - ماده ۶- اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می‌شود، باید موضوعی را ... ارایه اطلاعات فنی است و نمی‌توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد. ... الف بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک ...
Apr 30, 2017 - چگونگی ثبت اختراع در ایران. هر گونه مشاوره و پرسشی در مورد سوالات متداول ثبت اختراع داشته باشید، میتوانید در این قسمت مطرح کنید.

فرآیند ثبت اختراع در ایران - موسسه نوفَن حامی البرز

https://www.nofan.ir/دانشنامه/فرآیند-ثبت-اختراع-در-ایران/
زمانی که ایده ای به ذهن شخص می رسد، باید فرآیند ثبت اختراع را برای تبدیل ایده به ... می توان در این سایت راه حل ها قبلی ارائه شده برای مشکل مورد نظر را بررسی کرد.

ثبت اختراع - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/ثبت_اختراع
دارنده گواهینامه حق امتیاز دارای حقی انحصاری برای بهره‌برداری از اختراع ثبت شده‌است. حق امتیاز یا پتنت باید سه معیار نوآوری، تازگی و سودمندی را دارا بوده تا بتوان به آن ... که مورد اختراع را نمی‌توان بدون اجازه دارنده حق امتیاز به صورت تجاری تولید کرد، ... در برگه ثبت اختراع; مراجعه به صورت حضوری به اداره کل مالکیت صنعتی ایران ...
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ، اﻧﺠﻤﻦ، ﺳﺎزﻣﺎن،ﺣﺰب، ﻧﮫﺎد، و ... اﯾﺮان ﯾﺎ ھﺮﮐﺸﻮردﯾﮕﺮﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺛﺒﺖ ... ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺨﺘﺮع ﺑﺨﻮاھﺪ ﻧﺎم وى در ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ اﺧﺘﺮاع ﻗﯿﺪ ﻧﺸﻮد، ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺒﺎً از ﺳﻮى وى ..... اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . ز. –. ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﺟﺮا و ﻣﺰاﯾﺎى اﺧﺘﺮاع. ﻧﺒﺎﺷﺪ. ؛. اطﻼﻋﺎت اﺧﺘﺮاع ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺒﻨﺎى ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ...
ماده ۶ - اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می‌شود، باید ... آن‌، بررسی خواهد کرد و درصورت تشخیص انطباق‌، اقدام لازم را برای ثبت اختراع انجام می‌دهد. ... الف - بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع‌، ...
Sep 11, 2017 - باعنایت به ماده فوق الذکر روش ثبت اختراع در ایران روش اعلامی می باشد مخترع ... اقدام به ثبت اختراع خواهد نمود و سند اختراع (ورقه) به نام مخترع را صادر خواهد کرد ... نسبت به اختراع ثبت شده دارند باید درمحاکم ذیصلاح قضایی مستقر در ...

پرسش های رایج (مالکیت فکری و ثبت اختراع) | مدیریت توسعه فناوری ...

tech.mui.ac.ir/پرسش%20های%20رایج%20%28مالکیت%20فکری%...
در این صفحه، تعدادی از پرسش های متداول در زمینه ثبت اختراع را گردآوری کرده ایم. خواهشمندیم چنانچه .... ۱۱- برای ثبت اختراع یک نرم افزار چه باید کرد؟ ارایه ادعا نامه به ...
Aug 3, 2014 - با این حال، ثبت اختراع در ایران را باید از سازمان ثبت اسناد شروع کرد. اداره ثبت اختراعات در اداره کل مالکیت صنعتی، زیر مجموعه معاونت امور اسناد ...
ثبت اختراعات در ایران: طبق ماده 1 قانون ثبت اختراعات، اختراع نتیجه فکر فرد یا ... خواهد کرد در این حالت اداره مالکیت صنعتی که مسئولیت صدور ورقه (سند) اختراع را به ... اشخاصی ادعایی نسبت به اختراع ثبت شده دارند باید در محاکم قضایی ذیصلاح با ...

چگونه یک اختراع ثبت می‌شود؟ - ایسنا

mazandaran.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID...
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه مازندران، مهرداد الیاسی در کارگاه ... وی اختراع را دارای سه شکل از دانش فنی عنوان کرد و گفت: باید اختراع با جملات ...

فرآیند ثبت اختراع باید چگونه باشد؟

iranpatent.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=117729
Apr 27, 2013 - خلاصه : عملکرد اداره ثبت اختراع ایران در سال های اخیر و انتقادات فراوانی که از ... و فناوری ایجاد کرده که فرآیند مناسب ثبت اختراع به راستی باید چگونه باشد. .... اگر ممیز با ادعاهای جدید مخالفت کرد، عملاً تقاضای ثبت رد می شود و همان متن ...
ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﻧﺤﻮه. ﺛﺒﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻮآوری. ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﻨﯽ و ﻫﻨﺮی و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم. اﯾﻦ ﮐﺎر در ﮐﺸﻮرﻫ. ﺎ ا. ﺳﺖ . ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاری.
برای ثبت اختراع باید به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی واقع در تهران، ... در حقوق ایران مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع به تقاضای مخترع ۵ یا ۱۰ یا ۱۵ و یا منتهی ... برای ارزیابی و تأیید علمی اختراع می‌توان به مراجع منطقه‌ای زیر نیز مراجعه کرد.
ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺍﻓﺸﺎﻯ ﺍﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﺛﺒﺖ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﻠﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﺘﺰﻟﺰﻝ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﻭ ... ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺛﺒﺖ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ. ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻭﺳﻴﻠﻪ "ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﻴﺎﻡ" ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺨﺘﺮﻉ. ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﻣﺨﺘﺮﻉ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ .... ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻓﺸﺎﻱ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ ...
باید بدانید تنها در صورتی اختراع مورد حمایت قانونی قرار میگیرد که با توجه به ... وقتی قانون حق ثبت اختراع را به دارنده ی آن اعطا کرد، به دو صورت از ثبت اختراع .... شده در این قانون عبارت است از مفهوم به انجام رساندن هر شکل عملی در ایران که به واسطه ...
و او به اداره مربوطه رفت و گفت چون مشابه اختراع من ثبت شده من باید مبلغی را به او بدهم: و من جدا از ... و مشاور شما به صورت تلفنی به من کمک کرد. و توانستم ... اما به طور کلی در قوانین مالکیت فکری ایران، اختراع تنها دارای یک تعریف است: “اختراع، ...

ایده جدیدی به ذهنتان رسیده اما می‌ترسید آن را با کسی مطرح کنید نکند آن را ...

www.khoshfekri.com/4484/آیا-ایده-می-توان-دزدید-حفاظت-از-ایده/
Jan 29, 2014 - در حالت کلی، دوستان و اطرافیان و حتی افراد غریبه، سعی خواهند کرد که ... برای نهایی کردن مراحل ثبت یک ایده یا اختراع باید زمان زیادی را صرف ...

ثبت اختراع – ثبتیکال

https://sabticall.com/ثبت-اختراع/
2-در برگه ی اختراع ثبت باید نام شرکت یا دانشگاه قید شود،داشتن معرفی نامه از معاون ... با توجه به ماده ی 36 قانون ثبت ،ثبت اختراع در ایران به صورت اعلامی است. ... اختراع بهره برداری کرد وبا توجه به ارزش اقتصادی ان باید به مالک اختراع پرداخت کرد.
Jan 7, 2016 - اما آنچه که از اختراع همزمان باید مقصود کرد همزمانی نه به لحاظ دقیق ریاضی، .... باشد و هم از سوی مرجع ثبت اختراع که در ایران اداره مالکیت صنعتی است:
Jun 7, 2014 - فرصت‌ها و تهدیدهای پیوستن ایران به معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) ... کردند و اضافه کردند که برای حل مشکلاتی که در فرآیند ثبت اختراع برای مخترعین ... البته در این مورد باید بررسی شود و بازارهای هدف این محصول در حال و آینده مورد ...

مدارک لازم جهت ثبت اختراع - کیا ثبت

https://kiasabt.com/kiasabt/900-مدارک-لازم-جهت-ثبت-اختراع
در مقاله قبلی به تعریف اختراع و انواع ثبت آن و همچنین به باید ها و نباید های آن ... اکنون در این مقاله به شرایط ، محل ثبت اختراع و مدارک مورد نیاز آن در ایران خواهیم پرداخت: ... انجام می شود و می بایست به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مراجعه کرد.

راهنمای ثبت اختراع و طرح صنعتی | ثبت شرکت موسسه تدبیرسازان آفریقا

https://www.sabt24.com/راهنمای-ثبت-اختراع-و-طرح-صنعتی/
راهنمای ثبت اختراع و طرح صنعتی شامل مواردی همچون تعریف اختراع ، مدارک لازم جهت ... که باید اختراعات خود را حتی در مسایل کوچک به ثبت برسانند در کشوری مثل ایران .... اقدام به ثبت اختراع خواهد نمود و سند اختراع (ورقه) به نام مخترع را صادر خواهد کرد در ...

[PPT]پتنت - ResearchGate

https://www.researchgate.net/.../ptnt-mrfy-w-rsh-astfadh-az-an-dr-t...
قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب 1386: اختراع نتیجه ... باید توجه کرد که ثبت اختراع تنها به عنوان ابزار حفاظتی از اختراع است و هیچ ...

20 درصد اختراعات صاحب حق مالکیت فکری می شوند - سیناپرس ...

sinapress.ir/.../20-درصد-اختراعات-صاحب-حق-مالکیت-فکری-می-شو...
Jun 21, 2015 - یک اختراع از ایده تا ثبت باید مراحل علمی و فنی مختلفی را پشت سر بگذراند ... مدیر کل دفتر مالکیت فکری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران:.
کشف چیزی که قبلاً در طبیعت موجود بوده است اختراع محسوب نمی شود. چرا باید اختراع را ثبت کرد؟ چرخه کوتاه تولید و رقابت روزافزون شرکت ها فشار مضاعفی بر این ...

[PDF]راهنمای ثبت الکترونیکی اظهارنامه اختراع

www.nit.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/m0031.pdf
Jan 21, 2016 - ور. ود اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺣﻖ. ﺗﻘﺪم. (اﮔﺮ اﺧﺘﺮاع در ﮐﺸﻮری ﻏﯿﺮ. از. اﯾﺮان ﺑﻪ. ﺛﺒﺖ. رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ) . ﻪﺟﺗﻮ. : ﺛﺒﺖ. ﻣﻮﻗﺖ ... (ﺛﺒﺖ ﺟﺪﯾﺪ). ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ. اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ... ﺟﻬﺖ ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﮏ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ روی دﮐﻤﻪ (اﻓﺰودن ﻣﺎﻟﮏ) ﮐﻠﯿﮏ. ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻓﺰودن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ...
Oct 13, 2015 - مدیر کانون پتنت ایران گفت: در زمینه ثبت اختراع در ادارات معتبر خارجی ... علمی و فناوری ریاست جمهوری است، بیان کرد: حمایت از ثبت اختراعات داخلی و ... بحث ثبت اختراع توجه به سه نکته ضروری است، طرح مورد نظر باید نوآوری در ...

پرسش و پاسخ - پارک علم و فناوری خراسان رضوی

www.kstp.ir/Portal/Innovation/Page/پرسش%20و%20پاسخ
برای ثبت مالکیت های صنعتی در ایران باید به آدرسhttp://iripo.ssaa.ir مراجعه نمود. 11. برای ثبت اختراع نرم افزارهای کامپیوتری باید به کجا مراجعه کرد؟ برای ثبت ...

سرگردانی مالکیت فکری بین دو قوه/ مشکلات ثبت اختراع در ایران ...

www.mehrnews.com/.../سرگردانی-مالکیت-فکری-بین-دو-قوه-مش...
Aug 23, 2015 - طبق راهبرد کلان یک نقشه جامع علمی کشور موضوع مالکیت فکری باید زیر ... الیاسی خاطرنشان کرد: این درحالی است که امروز مرکز ثبت اختراع و ...

[PPT]تاریخچه ثبت اختراع در ایران 1377

ce.aut.ac.ir/~a_hashemi/IT.../Azam%20Moazzeni.Patent.ppt
1383: الحاق ایران به معاهده لیسبون در مورد ثبت بین المللی نشانه های جغرافیایی و نشانه ... البته باید خاطر نشان کرد که گواهی ثبت اختراع در ایران به هیچ وجه برای قابل ...

قوانین جدید ثبت اختراعات امید مخترعان برای بهبود شرایط مالکیت فکری

www.sdil.ac.ir/.../قوانین-جدید-ثبت-اختراعات-امید-مخترعان-برای-ب...
Apr 27, 2013 - در شرایطی که مخترعان کشور از شرایط مالکیت فکری در ایران گلایه دارند، ... حامدی مخترع کشورمان با بیان اینکه برای ثبت اختراع در ایران باید زمان ... تنها مربوط به ایران نیست، به طور کلی باید اختراعات را به چند طریق ثبت کرد تا ...

ثبت اختراع (راهنمای ثبت اختراع)را ازمتخصصین ثبت شرکت مشهور ...

www.mashhoor.ir/ثبت-شرکت-راهنمای-ثبت-اختراع-داخل-ایران/
Rating: 3.5 - ‎Review by ثبت شرکت مشهور
Oct 22, 2017 - راهنمای ثبت اختراع داخل ایرانReviewed by ثبت شرکت مشهور on Oct ... برای ثبت اختراع باید به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی واقع در تهران، .... ارزیابی و تأیید علمی اختراع می‌توان به مراجع منطقه‌ای زیر نیز مراجعه کرد.
May 13, 2017 - رئیس اداره ثبت اختراعات کشور تاکید کرد: مالکیت معنوی، حقوقی است ... در تمامی شاخه های مالکیت فکری ظرفیتی رو به جلو دارند پس باید به بحث ...

ثبت اختراع | موسسه ثبتی و حقوقی برنا اندیشه

bornaandisheh.com/اداره-ثبت-اختراع/
Feb 17, 2016 - معرفی جمهوری اسلامی ایران از سوی WIPO به عنوان ۲۰ اداره برتر ثبت اختراع ... ثبت اختراع، همایش سخنرانی می کرد، افزود: به نمایندگی از سازمان ثبت ...
Jul 7, 2017 - قانون گذار در ایران از فعالیت های اقتصادی که در حوزه های مجاری در کشور شکل ... عقبایی ادامه داد: اساسا مسئله ثبت اختراعات و همچنین کسب و کار باید به حوزه ... در ادامه دکتر امیر ناظمی به اشکالات قانون ثبت اختراعات اشاره کرد و بیان ...
Jul 23, 2017 - پتنت (Patent) که در زبان فارسی از آن با عنوان «ثبت اختراع» یاد می‌شود، ثبت ... باید توجه داشت که یک ایده‌‌‌ یا پیشنهاد محض را نمی‌توان ثبت کرد.
برطبق ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ... 4) درصورت لزوم خلاصه اختراع باید مشتمل به فرمول‌های شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد .... بی ارزش تبدیل شود که میتوان براحتی آن را دور زد یا پیرامون آن طراحی کرد.
Oct 20, 2015 - گروه آتین در کنار شماست برای ثبت اختراع در ایران , اروپا , آمریکا , ژاپن ... برای اینکه خلاقیتی ایجاد و پرورش یابد، باید فنون و تکنیکهایی رعایت گرد… .... آن ها می توان بدون اجازه مالک اختراع، از اختراعات ثبت شده استفاد کرد.
برای ثبت اختراع باید به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی واقع در تهران، ... در حقوق ایران مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع به تقاضای مخترع 5 یا 10 یا 15 و یا منتهی به 20 ... 14) برای درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع به کجا باید مراجعه کرد؟

آشفته‌ بازار ثبت اختراعات در ایران - جام جم آنلاین

jamejamonline.ir/online/.../آشفته‌-بازار-ثبت-اختراعات-در-ایران
Jan 22, 2014 - در همه ادارات ثبت اختراع در سطح دنیا فرآیند تقریبا ثابت و تعریف‌شده‌ای ... تناقض نداشتن با مبانی علمی و علمی بودن طرح، فرد متقاضی ثبت اختراع باید به .... این کشورها را به آسانی پیدا کرد، ثبت اختراعات در قوه مجریه انجام می‌شود.

پارک علم و فن‌آوری تنها مرجع ثبت اختراع

chaharmahal-bakhtiari.farsnews.com/news/13960308000677
May 30, 2017 - کارشناس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری مطرح کرد ... این طرح باید در ایران یک طرح جدید باشد، گفت: زمانی که نامه‌ای از اداره ثبت اختراع برای ...
Oct 29, 2007 - ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗـﻀﺎﯾﯽ. و ﺣﻘﻮﻗﯽ. ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ... اﺧﺘﺮاع ﻣﺴﺘﻠﺰم. ﺗﺴﻠﯿﻢ. اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ اﺳﺖ . ﻣﺎده. 3. اﻇ. ﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ. اﺧﺘﺮاع ﺑﺎﯾﺪ. در. ﺳﻪ. ﻧﺴﺨﻪ و در ﻓﺮم ... 11. ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺮﺟﻊ. ﺛﺒﺖ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻇﺮف. 30.
ﺑﺎﺭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺛﺒﺖ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩﻫﺎﯼ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺁﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ .... ﻓﺮﺽ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﺧﺘﺮﺍﻋﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﻴﺮﺩ ﻭ ﻣﺨﺘﺮﻉ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﮑﺮﻱ ﺧﻮﺩ ﺣﻖ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ... ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ.

جوان 28 ساله همدانی با 864 اختراع (+عکس) - عصرایران

www.asriran.com › عصرایران دوخواندنی ها و دیدنی ها
اگر می خواهید داستان زندگی آقامصطفی و اختراع هایی را که تا به حال ثبت کرده بدانید خواندن این گزارش ... حتی یکی از معلم هایم یک بار به من گفت باید قبولی در این درس را فراموش کنی. ... «وقتی دوستم این موضوع را با من مطرح کرد کمی فکر کردم به این نتیجه رسیدم که سیستم .... سعد حریری: اعلام استعفا از ریاض / انتقاد شدید از ایران.
آیا برای ثبت اختراع در خارج از کشور، حتما باید آن را در داخل کشور نیز ثبت کرده ... یعنی اگر اظهارنامه اختراعی در ایران به تاریخ 1 فروردین ماه به ثبت رسد، حداکثر تا .... برای ثبت دائم اختراع با شرایط خاص خود در اداره ثبت اختراع آمریکا اقدام کرد.

[PDF]روﻧﺪ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع

roshd.umsha.ac.ir/uploads/ravand.pdf
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﮏ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻢ. : زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﮐﻪ ﻗﺼﺪ. ﺛﺒﺖ. اﺧﺘﺮاع ﺟﺪﯾﺪ را دارﯾﺪ . *. *. ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﮏ ... ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻓﺰودن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺎﻟﮏ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ ﯾ. ﺎ و. ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ..... اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮده و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
مراحل انجام کار ثبت اختراع توجه: تسلیم اظهارنامه اختراع تنها از طریق .... تغییرات کلی در اختراعات خود باشید و این امر شما را با محدودیتهایی مواجه خواهد کرد و ممکن است ... در کنوانسیون پاریس درخواست ثبت اختراع خود را ایران بنماید باید اسم، اقامتگاه و ...

برای ثبت یک اختراع باید چه کاری انجام داد؟ - سامانه پرسش و پاسخ علمی ...

ask.dnoj.ir/284/برای-ثبت-یک-اختراع-باید-چه-کاری-انجام-داد؟
Jul 20, 2013 - ثبت اختراع در ایران در اداره مالکیت صنعتی که آدرس فعلی آن در خیابان قائم مقام فراهانی است، صورت می گیرد. نکته اولی که باید در نظر داشته باشد، ...

سوالات متداول در حوزه مالکیت فکری و ثبت اختراع - پارک علم و فناوری یزد ...

tec.ystp.ac.ir/-/سوالات-متداول-در-حوزه-مالکیت-فکری-و-ثبت-اختراع
فرآیند ثبت اختراع به صورت الکترونیکی و از طریق سایت اداره کل مالکیت صنعتی به ... ابتدا باید اظهارنامه اختراع به صورت الکترونیکی در این سایت تکمیل شود. ... 1- باید جدید باشد (جدید بودن نه در سطح ایران بلکه در دنیا باید جدید باشد) .... به یک اختراع بی ارزش تبدیل شود که براحتی می توان آن را دور زد یا پیرامون آن طراحی کرد.

حمایت قانونی از مخترعان با ثبت اظهارنامه اختراعات - فردا

www.fardanews.com/.../حمایت-قانونی-از-مخترعان-با-ثبت-اظهارنامه...
Oct 25, 2016 - وی پیوستن ایران به معاهدات موثر ثبت‌ بین‌المللی اختراعات را از دیگر ... است، خاطرنشان‌ کرد: از زمان تسلیم اظهارنامه ثبت اختراعات، به مدت 20 سال از ... باید به صورت سنتی به تک تک کشورها سفر کرده و به ثبت اختراع خود اقدام کنند.
Mar 17, 2013 - آمارها نشان از سستی فزاینده پایه های نظام ثبت اختراع ایران می دهند و این امر با ... به اهمیت نظام ثبت اختراع در نوآوری و رقابت پذیری صنعت، باید با نگاهی ... معاهدات بین المللی مالکیت فکری به عنوان دستاوردهای چند ساله خود یاد کردند.

آئین نامه اجرایی قوانین ثبت اختراعات - موسسه حقوقی سما

samamoshaver.ir/.../2990-آئین-نامه-اجرایی-قوانین-ثبت-اختراعات
ماده 3ـ اظهارنامه ثبت اختراع باید در سه نسخه و در فرم مخصوص (الف 1) و به زبان فارسی ... در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد؛ اظهارنامه ثبت اختراع ... همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه‌ها را کان لم یکن تلقی خواهد کرد.

[PDF]قانون ثبت علئم و اختراعات

www.oit.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/.../F.../IRN91827.pdf
علئم خود را به موجب مقررات این قانون در ایران به ثبت برسانند (1. مملکتی که مؤسسه آنها در ... کسی که تقاضای ثبت علمتی را می نماید باید شخصاí و یا توسط وکیل ثبت آن. را از شعبه مخصوصی که در ... تقاضای ثبت را رد خواهد کرد. : .در صورتی که علمت ...

اظهارنامه ثبت اختراع | ثبت نیک

https://nikregister.com/اظهارنامه-ثبت-اختراع/
اظهارنامه ثبت اختراع باید در سه نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس ... دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند ، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد؛ ... زمان تقاضا فاقد شرایط مقرر باشد، مرجع ثبت از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ...

پتنت یا ثبت اختراع برای یک اثر هنری | هزار و یک بوم

1001boom.com/11873/پتنت-یا-ثبت-اختراع-برای-یک-اثر-هنری/
Apr 10, 2016 - اما در نهایت قاضی اعلام کرد که شمع‌های شرکت Vickery Design شامل ... اداره ثبت اختراع در ایران یکی از ادارات زیرمجموعه اداره کل مالکیت معنوی است.

ثبت اختراع - موسسه حقوقی پیروزی

sabtp.ir/خدمات-ثبتی/ثبت-اختراع/
اختراع باید جدید باشد و سابقه نداشته باشد والا اختراع نیست بلکه شبیه سازی است. ... در این رابطه ، در ماده ی 26 قانون ثبت علایم و اختراعات ایران آمده است : " هر قسم ... قانون از حق انحصاری او حمایت خواهد کرد وگرنه پس از انقضای شش ماه اختراع باطل بوده ...

عدم رعایت حق کپی‌رایت در ثبت اختراع/ نخبه با امکان

www.stnews.ir/.../عدم-رعایت-حق-کپی‌رایت-در-ثبت-اختراع-نخبه-ب...
Oct 17, 2017 - مخترع لرستانی مطرح کرد؛ ... به‌طوری‌که وقتی ثبت اختراع را هم انجام می‌دهیم، حق کپی‌رایت رعایت نمی‌شود و می‌بینیم فرد دیگری .... باید بگویم که ایران ازنظر ضریب هوشی و نخبه پروری در دنیا جزء پنج کشور برتراست و این واقعاً یک ...

چرا ثبت اختراع در کشور کاهش یافته است؟ - مشرق نیوز

https://www.mashreghnews.ir/.../چرا-ثبت-اختراع-در-کشور-کاهش-ی...
Jun 29, 2016 - نگاهی به آمار تعداد ثبت اختراع در کشور از سال 1391 تا 1393 بیانگر آن است ... برسد و در این هنگام، اگر زمینه لازم برای ورود ایران به اقتصاد جهانی فراهم شود، ... به بازارهای بین المللی عنوان کرد و گفت: این شرکت ها برای این کار باید ...

رشد دو برابری ثبت اختراع بین المللی ایران - العالم

fa.alalam.ir/news/.../رشد-دو-برابری-ثبت-اختراع-بین-المللی-ایران - Translate this page
Feb 8, 2017 - رشد دو برابری ثبت اختراع بین المللی ایران ... را آغاز کرده و از همان زمان کار ثبت اختراع در حال پیگیری است بیان کرد: در کنار این مسئله کیفیت هم ...
Nov 1, 2015 - نگارش متن اختراع باید در چارچوب قوانین اداره ثبت اختراع باشد. ... میبایست یک عنوان واحد کلی، متناسب باماهیت اختراع و دربردارنده عنصر اختراعی انتخاب کرد. ... که اختراع خود را در کشور دیگری به غیر از ایران به ثبت رسانده اند)

ثبت اختراع - ثبت شرکت ملاصدرا

https://www.sabtmollasadra.com/ثبت-اختراعات/
با عنایت به ماده فوق الذکر روش ثبت اختراع در ایران روش اعلامی می باشد مخترع مدارک ... خواهد کرد در این حالت اداره مالکیت صنعتی که مسئولیت صدور ورقه (سند) اختراع را به ... یا اشخاصی ادعایی نسبت به اختراع ثبت شده دارند باید درمحاکم ذیصلاح قضایی ...
از طرفی وجود رقابت بین تولیدکنندگان یک نوع کالا آنان را مجبور می کرد که برای ... از اینرو و وفق ماده 20 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی علائم تجاری مصوب 1386 ... در بسیاری از کشورها از جمله ایران طرح صنعتی باید ثبت شود تا تحت حمایت ...

طراحی هواپیمای «پهکواد» که تکنولوژی آن را آمریکا نیز ندارد/ سطح ...

https://www.tasnimnews.com › اجتماعیخانواده و جوانان
May 9, 2016 - در ابتدا باید صحبتی با خود مخترعان و نخبگان کنم چرا که نخبگان کشور ما هوش ... تسنیم: مراحل ثبت اختراعات در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ماده ۳ـ اظهارنامه ثبت اختراع باید در سه نسخه و در فرم مخصوص (الف ۱) و به زبان ... در ماده ۱۱ قانون باشد، مرجع ثبت از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف ۳۰ ..... در آن شماره و تاریخ ثبت اختراع در ایران قید و به تأیید نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ...
ثبت اختراعات و خدمات مرجع منطقه ای مالکیت فکری. ا. ختراع. چیست؟ اختراع. به معنی راه حل ... استعالم اداره ثبت اختراع چیست و متقاضی بعد از دریافت آن نامه باید به کجا مراجعه. کند؟ این ... اختراع. نرم افزارهای کامپیوتری باید به کجا مراجعه کرد ؟ برای. ثبت اختراع نرم. افزار باید به ... از. ثبت(. از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران.

چگونه ثبت اختراع کنیم؟ - انجام امور اداری و حقوقی در ایران - سیمیا

simiaservice.com/legal/2016/08/06/چگونه-ثبت-اختراع-کنیم؟/
Aug 6, 2016 - ثبت اختراع در ایران فقط در تهران و در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی ... برای ارزیابی اختراع باید اختراع از قبل در مراجع حقوقی ثبت شده باشد و ... ارزیابی و تأیید علمی اختراع می‌توان به مراجع منطقه‌ای زیر نیز مراجعه کرد.

ثبت 30 اختراع بین‌المللی محققان ایرانی - روزنامه دنیای اقتصاد

donya-e-eqtesad.com/.../1100533-ثبت-اختراع-بین-المللی-محققا...
May 14, 2017 - ایرنا: رئیس اداره ثبت اختراعات کشور تعداد اختراعات ثبت بین‌المللی ایران را بیش از 30 مورد عنوان کرد و گفت: در چند سال گذشته توجه به اقتصاد ...

کارگاه آموزشی آشنایی با مالکیت فکری و ثبت اختراع - رسانه کلیک

https://click.ir/1395/02/.../intellectual-property-and-patent-worksho...
May 14, 2016 - «کانون پتنت ایران» با در نظر گرفتن نیازمندی‌های کشور در زمینه مالکیت ... از این رو نظام های مالکیت فکری و به ویژه نظام ثبت اختراع (پتنت) برای ثبت ..... در توضیح اشباع باید بیان کرد که به حالتی گفته می‌شود که در آن درجه‌ یک ...

[DOC]برای ثبت اختراع به کجا مراجعه کنیم؟

217.219.219.70/farsilan/LinkClick.aspx?fileticket...tabid...
برای ثبت اختراع باید به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به آدرس اینترنتی ... در حقوق ایران مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع به تقاضای مخترع 5 یا 10 یا 15 و یا منتهی به 20 .... برای درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع به کجا باید مراجعه کرد؟
Jul 4, 2016 - مخترع ایرانی که مسئولان، اختراعش را به نام دانشمند روسی ثبت کردند! ... با این حال بررسی های «تابناک» نشان می دهد این اختراع پانزده سال پیش توسط یک ایرانی ساخته و با بی مهری مسئولین و .... آن مسئولین بی توجه را باید اعدام کرد.
Mar 9, 2014 - اشاره می‌کند که دوره قبلی ثبت اختراع در ایران چندان قوی نبوده است و چون ماجرا صرفا ... پرهام تاکید دارد که اول باید مخترع شد، بعد ثبت اختراع کرد.

ثبت اختراع - ثبت شرکت ایلیا

eliyaco.org/ثبت-اختراع/

ثبت اختراع

ثبت اختراع در ایران

جستجوی اختراعات ثبت شده

راهنمای ثبت اختراع

راهنمای ثبت اختراع در ایران

سازمان ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی

فرم اظهارنامه ثبت اختراع

مراحل ثبت اختراع بین المللی

مراحل ثبت ایده

نمونه اظهارنامه ثبت اختراع

هزینه های ثبت اختراع

چگونه اختراع خود را بفروشیم

۹۶/۰۸/۱۴ موافقین ۰ مخالفین ۰
niloofare abi

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی