عزاست عزاست امروز         روز عزاست امروز

گلاه گیس مظلومی           روی هواست امروز