معما 1،3،5،7،9،11،13،15 پنچ رقم از این اعداد را جمع کنید تا به جواب 30 برسید


(1،3،5،7،9،11،13،15)

پنچ رقم از این اعداد را جمع کنید تا به جواب 30 برسید

30=....+....+....+....+....

تکرار اعداد هم اشکالی ندارد

صورت سوال گفته پنچ رقم ..
پس ما قراره از ارقام استفاده کنیم نه اعداد
خب ما از رقم 10 عدد 11 بهره می بریم
چچجوری؟
10+1=11
عدد یازده دو تا رقم داره یک و ده
خب حالا:
10+1+3+7+9=30