شهر عکس

چرا غلظت یون نیترات در آب باید کمترین مقدار ممکن باشد

نیتریت و نیترات و عوارض آن در آب آشامیدنی

بسیار ی از مردم دررابطه با وجود نیترات در آب های آشامیدنی سؤالاتی را مطرح میکنند،نتایج پایش کیفی آبهای زیرزمینی پنسیلوانیا حاکی از غلظت کم نیترات درآبها میباشد، اما درمناطق کشاورزی غلظت نیتروژن نیترات بیشتر از حد مجاز اعلام شده توسط EPA ،10 میلی گرم درلیترمیباشد ( حد مجاز نیترات بر حسب نیتروژن- نیترات 10 میلی گرم درلیتر و برحسب یون نیترات 50 میلی گرم در لیتر میباشد.). بعلاوه محل های دفع فاضلاب ، دفع مواد زائد جامد ، سپتیک ،دفن زباله ،‌میتواند از علل غلظت بالای نیتروژن نیترات در آبهای آشامیدنی باشد.نیتروژن یکی از اجزاء اصلی پروتئین مورد نیاز موجودات زنده است ، در محیط زیست به فرم های مختلف درآب وجود دارد و فرم آن نیز در چرخه ازت تغییر می کند، به هر حال افزایش غلظت نیترات و نیتریت در آب های آشامیدنی خطراتی را از نظر سلامتی بالاخص برای کودکان و زنان بار دار دارد.

منابع نیترات در آبهای آشامیدنی :

نیتروژن بعنوان یک ماده مغذی ( کود) به مقدار زیاد در چمنزار وباغات و محصولات کشاورزی کاربرددارد علاوه بر کود، نیتروژن ،در خاک به فرم آلی از تجزیه گیاهان و حیوانات بوجود می آید . فرمهای مختلف نیتروژن درخاک توسط باکتریها به نیترات (یون NO3)تبدیل میشود. مطلوب این است که نیتروژن به فرم نیترات جذب گیاهان شود.به هر حال نیترات ، به راحتی با عبور آب از لایه های خاک به زمین نفوذ پیدا کرده و در اثر بارش یاآبیاری های شدید ، به ریشه گیاهان و نهایتاً به آبهای زیر زمینی می رسد. نیترات در آبهای زیر زمینی یا از منابع نقطه ای مانند دفع فاضلاب ، دامداریها و یا منابع غیر نقطه ای مانند مصرف کود کشاورزی در پارک ها ، زمین های گلف ،‌چمن زارها و باغات نشا ت میگیردو یا طبیعی اتفاق میافتد. حفر چاه آب در محل مناسب و بهسازی آن میتواند در کاهش بار آلودگی به نیترات مؤثر باشد.

نشانه های نیترات :

نیترات بدون رنگ ،‌بدون بو و بدون طعم بوده و در آبهای آشامیدنی بدون آزمایش قابل تشخیص نمیباشد لذاپیشنهاد می گردد، آب مصرفی گروه سنی کودکان ، زنان باردار،‌مادران شیرده و سالمندان آزمایش ونیترات آن محاسبه گردد.گروه ها ی مذکور جز ء گروه های در معرض خطرآلودگی آب به نیترات و نیتریت هستند.نیترات بطور طبیعی در حدغلظت کمتر از حد مجاز ، در آبهای آشامیدنی و آبهای زیرزمینی وجود دارد . آزمایش اولیه ، برای تعیین میزان نیترات منابع آب ضروری است ، بنا براین اگر تا کنون نیترات منابع آبی آزمایش نگردیده ، لازم است آزمایش اولیه انجام گیرد . هر نوع فعالیتی در نزدیک چاه های آب میتواند سبب آلودگی شود.در صورت وجود منابع نقطه ای آلوده کننده مانند محل زندگی دام ها، محل دفع فاضلاب درمجاورت چاه های خانگی ، لازم است حداقل سالی یک بار آزمایش نیترات انجام و با پایش کیفی آن تغییرات غلظت نیترات بررسی گرددودر صورتیکه چاه درمعرض منابع غیر نقطه ای مانند کاربرد کودهای کشاورزی قرار گرفته باشد ، پایش کیفی برای بررسی تغییرات غلظت نیترات کمتر مورد نیاز میباشد ، حداقل هر دو یا سه سال یکبار،‌بمنظور بررسی ضریب افزایش غلظت نیترات باید آزمایش شوند (نیتریت، نیترات، آمونیاک، TKN) و اگر کودیا فضولات حیوانی در اطراف منابع آب پراکنده شده باشد باید هر چه سریعتر نسبت به جمع آوری و دفع آن اقـدام و آب چاه ( منبع آب) آزمایش گردد. متاسفانه ، نیترات ناشی از پراکندگی کود یا فضولات حیوانی دراطراف منابع آب ،ممکن است نتواند به سرعت در لایه های خاک حرکت و به آب نفوذ پیدا کند ، بنا بر این بمنظور بررسی اثرات آلوده کننده ها ، آزمایش سالیانه نیترات جهت پایش کیفی آن توصیه میگردد.

اثرات زیان بار بر سلامتی :

خطر اولیه نیترات در آبهای آشامیدنی زمانی اتفاق میافتد که در دستگاه گوارش فرم نیترات به نیتریت تبدیل شود .نیتریت باعث اکسید شدن آهن موجود در هموگلوبین گلبولهای قرمز شده ونهایتا نمی تواند اکسیژن را با خود حمل کند،به این حالت متهموگلوبینمیا گویند (بعضی آن را بعنوان سندرم کودکان آبی شناخته اند) در صورت عدم حضور اکسیژن ، سلولهای بدن ممکن است بمیرند ویا‌ پوست کبود شود. در افراد بالای یکسال ،توانایی سریع تبدیل متهموگلوبین به هموگلوبین وجود دارد و علی رغم سطح بالای نیترات و نیتریت ، مقدار متهموگلوبین در سلولهای قرمز خون کمتر باقی می ماند، به هر حال در کودکان زیر شش ماه ، سیستم آنزیمی آنها به دلیل عدم تکامل ، توانایی کاهش متهموگلوبین به هموگلوبین را ندارند و متهموگلوبینمیا اتفاق میافتد. همچنین در افراد سالمند که به دلایلی سیستم آنزیمی آنها صدمه دیده ممکن است ، همین اتفاق بیافتد.درسال 1962 ، انجمن بهداشت عمومی امریکا: حد مجاز نیترات درآب آشامیدنی را بر حسب نیتروژن 10 میلی گرم در لیتر( بر حسب نیترات 50 میلی گرم در لیتر)توصیه نمود .این استاندارد بمنظور حفظ سلامت کودکان، براساس دانسته های قابل دسترس تعیین شد ، عامل بالقوه خطرناک دیگر برای سایر افراد بستگی به واکنش های فردی و دریافت نیتریت و نیترات از همه منابع دارد. در طی دوره سال های 1992-1970 ایالات متحده ، دربررسی زمین شناسی ، میزان نیتروژن نیترات 9% از چاههای خصوصی را بیشتر از حد مجاز 10 میلی گرم درلیتر بر حسب نیتروژن اعلام نمود. از آن زمان به بعد سازمان حفاظت محیط زیست (EPA) حداکثر سطح مجاز نیترات در آب آشامیدنی را بر حسب نیتروژن نیترات 10 میلیگرم درلیتر( برحسب یون نیترات 50 میلی گرم درلیتر)و سطح مجاز نیتروژن- نیتریت 1 میلی گرم درلیتر( بر حسب یون نیتریت 3 میلی گرم در لیتر) پذیرفت .در بررسی های بعدی برای تغییر استانداردها ، دلایلی برای تغییر آن وجود نداشت ، به هر حال تعیین سطح دقیق غلظت نیتروژن در آب برای اعلام سالم یا ناسالم بودن آن مشکل است. مسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرداین است که نیتروژن ممکن است از غذا و یا سایر منابع دیگر نیز دریافت گردد .علی رغم اینکه حداکثر سطح مجاز ( MCL)) نیتروژن _ نیترات در آب آشامیدنی 10 میلیگرم درلیتر( برحسب نیترات 50 میلی گرم درلیتر)تعیین شده ، موارد ی از تماس کودکان با آبهای آشامیدنی بالاتر از حد مجاز وجود داشته که متهموگلوبینمیا در بین آنان مشاهده نشده است .راهنمای قطعی برای اینکه در یک محدوده خاص متهموگلوبینما رخ دهد ،تعیین نشده است. بنا بر این بهتر است در صورتیکه نیترات آب بیشتر از حدمجاز باشد ، برای تهیه غذا و شیر کودکان از سایر منابع آبی دیگر استفاده نمود، همچنین ، گزارشاتی مبنی بر نقص هایی در هنگام زایمان به دلیل مصرف آب آشامیدنی آلوده به نیترات وجود دارد .بنابر این توصیه میگردد ، مادران باردار از آب آشامیدنی که نیترات آن بالاتر از حد مجاز است مصرف ننمایند. همچنین توصیه میگردد مادران شیر ده نیز به دلیل انتقال نیترات از راه شیر به بچه ، از آبهای دارای نیترات بالاتر از حد مجاز مصرف ننمایند.در افراد بزرگسال که در معرض محدوده بالاتر از میزان تعیین شده ،قرار گرفته اند اثرات سوء بر سلامت آنان کمتر مشاهده شده است و بدون اینکه اثرات سمی داشته باشند میتوانند آبهای آشامیدنی با غلظت بالاتر رامصرف نمایند .اما چون ممکن است درمدت زمان طولانی مصرف آبهای دارای نیترات بالا ، اثرات مزمن بر جای بگذارد ،توصیه می شود که کمتر مصرف شود .اگر به استناد نتایج آزمایشات ، سطح نیترات آب بالاتر از حدمجاز اعلام شدو فقط بزرگسالان یا بچه های بزرگتراز آن آب مصرف می کنند لازم است با پزشک محل مشورت وتوصیه های درمانی را مد نظر قرارداد.خطر بروز سرطان درآبها و یا غذاهایی که نیترات ونیتریت داشته اند ،گزارش شده است ،احتمالاً نیترات در بدن با آمین ها یا آمیدها واکنش نشان داده ونیتروز آمین تشکیل می شود که عامل شناخته شده سرطان میباشد. قبل از تشکیل نیتروز آمین ،نیترات باید به نیتریت تبدیل شود.اهمیت خطربروز سرطان به دلیل وجود نیترات در آبهای آشامینی شناخته شده نیست .آلودگی باکتریولوژیکی در آب ممکن است بطور خاصی به قابلیت حضور نیترات در آب کمک کند منابع آبهای آشامیدنی که نیترات آن بر حسب نیتروژن بالاتر از 10 میلیگرم درلیتر( برحسب نیترات 50 میلی گرم درلیتر) می باشد ،باید از نظر آلودگی باکتریولوژیکی نیز آزمایش شوند .وجود هم نیترات و هم آلودگی باکتریولوژیکی ،در چاههای غیر بهسازی، ممکن است به دلیل نفوذ آبهای سطحی، مواد زائد جامد، فاضلاب یا منابع دیگر باشد 

آزمایشات :

آزمایش آب برای تعیین میزان نیترات ، توسط یکی از مراکز پایش کیفی ادارات محیط زیست ، آزمایشگاههای مراکزبهداشت شهر یا استان یا آزمایشگاههای خصوصی ضروری است .آزمایشگاهی باید انتخاب گردد که کیت مناسب راجهت تعیین میزان نیترات داشته باشد ،این کیت شامل بطری استریل نمونه برداری، فرم ثبت اطلاعات ،دستورالعمل نمونه برداری و جعبه ارسال نمونه می باشد. دستورالعمل نمونه برداری ، بمنظور نحوه نمونه گیری نیزباید تهیه شود.نمونه برداری بر اساس دستورالعمل مربوطه و با دقت کامل بنحویکه نمونه بدست آمده نماینده کل نمونه باشد، باید انجام گیردو سپس نمونه با مشخصات کامل، فوراً به آزمایشگاه ارسال گردد. از ارسال نمونه در آخر هفته یا تعطیلات اجتناب کنید ،اگر چه کیت های صحرایی برای اندازه گیری میزان غلظت نیترات دردسترس است اما دقت آنها به اندازه روش های آزمایشگاهی نیست چرا که حضورمواد شیمیایی و یا تغییر درجه حرارت ممکن است در زمان استفاده از کیت ،بر روی نتایج آن تاثیر بگذارد .تستهای آزمایشگاهی ،نتایج دقیق و قابل اعتمادی راارائه میدهند.

تفسیرنتایج آزمایشگاهی :

غلظت نیترات بر حسب میلی گرم در لیتر یا قسمت در میلیون  (ppm)   گزارش می گردد . بعضی از آزمایشگاهها نیترات رابر حسب نیتروژن نیترات ( N-NO3) بیان می کنند ،که منظور مقدار نیتروژن در نیترات می باشد و بعضی از آزمایشگاهها کل نیترات را (NO3) گزارش می دهند. .برای اطمینان ،گزارشات را بر اساس میزان نیتروژن- نیترات یا یون نیترات کنترل کنید و آن را در سیستم گزارش دهی مقایسه کنید ، بر حسب نیتروژن نیترات 10 میلی گرم درلیتر وبر حسب یون نیترات 50 میلی گرم در لیتر تعیین شده است.سازمان حفاظت محیط زیست آزمایش منظم را برای تعیین نیترات و نیتریت در سیستم آبرسانی عمومی ضروری دانسته و نتایج بایستی در دسترس متولیان امر قرار گیرد .اگر نتایج تست، حاکی از افزایش غلظت نیترات بالاتر از حدمجاز استاندارد باشد، ،به معنی اعلام خطر بوده و تصفیه باید انجام گیرد .اغلب برای تصفیه، آب رابا منبع آب دیگر که میزان نیترات آن کمتر از حد مجاز است مخلوط نموده ( اختلاط) تا به حد متوسط و یا حد استاندارد EPA برسد. 

انتخاب ها:

دوگزینه اصلی برای زمانیکه نیترات منابع آب مصرفی بالاتر از حد استاندارد باشد وجود دارد :جایگزین نمودن منابع آبی دیگر یا کاربردبعضی از روشها ی تصفیه برای حذف نیتراتقبل از تعیین منابع آبی جایگزین و یا حذف نیترات ، پیش بینی لازم برای هزینه مورد نیاز تهیه تجهیزات تصفیه و یا منابع جایگزین باید انجام گیرد. اگر آلودگی نیترات مربوط به محل نگهداری دام یا فاضلاب انسانی باشد ضروری است که با حفر چاه در محل دیگر و یا چاه عمیق تر دریک سفره زیرزمینی دیگر، منابع آبی کافی را تهیه نمود.اگر منبع آبی که میزان نیترات آن بیشتر ازحد مجاز است ، ازنوع چاه های کم عمق باشد ، ممکن است لایه های عمیق تر آلوده نشده باشد بنابراین ،سفره های عمیق تر آب بوسیله لایه های خاک رس یا لایه های غیر قابل نفوذ بمنظور جلوگیری از نفوذ آلودگی آب به سفره های پایین تر باید محافظت گردد. چاه باید به نحوی بهسازی گردد که مانع نفوذ آلودگی به آن گردد که میتوان با دوغاب سیمان سطح داخلی آن راغیر قابل نفوذ کرد. چاههای جدید برای کاربرد منابع آب انسانی باید دارای استانداردهای لازم باشند. چاه باید کاملاً از هر نوع منابع آلاینده دور باشد. 

تصفیه :

نیترات به سه روش از آب حذف می گردد : تقطیر _ اسمز معکوس _تبادل یونی،تجهیزات موردنیاز برای این فرآیندها از طریق سازنده های متعدد قابل دسترسی است .فیلترهای جذب کربن ، فیلترهای مکانیکی از انواع مختلف واستانداردهای سختی گیری آب ،نیتروژن و نیترات را حذف نمیکنند.فرآیند تقطیر شامل گرم کردن آب تا نقطه جوش ، جمع آوری و متراکم کردن بخارات باسیم پیچ فلزی ،‌که تقریباً در این فرآیند 100٪ نیتروژن نیترات حذف می شود.تنها با جوشاندن آب، غلظت نیترات کاهش نمی یابد بلکه مرحله جمع آوری و متراکم نمودن بخارات آب جوشیده است که نیترات را حذف می نماید وآب بدون نیترات بدست می آید.در فرآیند اسمز معکوس ، با فشار، آب را از میان غشاء نیمه تراوا عبور میدهندو.در حین عبور آب از فیلتر ، آلودگی نیترات حذف می گردد . مطابق اظهارات سازندگان حدود 95-85٪ نیترات به روش اسمز معکوس حذف می گردد. میزان حذف واقعی ممکن است متفاوت باشد که به کیفیت آب ورودی ،سیستم فشار و درجه حرارت آب بستگی دارد.فرایند تبادل یونی برای حذف نیترات بر اساس همان روش سبک کننده های آب خانگی عمل می کند. طبق استاندارد سبک کننده های آب ،یون کلسیم ومنیزیوم با یون سدیم تعویض می گردد .به هر حال در فرآیند حذف نیترات ،آنیون ها با رزین های مورد استفاده تعویض و در حین عبور از رزین ها ،یون های کلراید جایگزین یون های سولفات و نیترات می شود. از آنجا ئیکه رزین هایی که با آنیون ها مبادله می شوند ،در اولویت انتخاب ،سولفات را به نیترات ترجیح می دهند. میزان سولفات در آب ، یکی از فاکتورهای مهم درکارآئی سیستم تبادل یونی برای حذف نیترات می باشد.کلیه روشهای فوق بمنظور حذف نیترات در آب ،نسبتاً پر هزینه میباشند، هم هزینه اولیه و هم هزینه بهره برداری باید مورد توجه قرار گیرد. هزینه بهره برداری شامل : انرژی مورد نیاز برای بهره برداری سیستم ، آب مورد نیاز سیستم شستشو فیلترها، تعمیرات و نگهداری عمومی. صرفنظر از کیفیت تجهیزات خریداری شده ، ممکن است بهره برداری از سیستم رضایت بخش نباشد ، مگر اینکه نگهداری آن مطابق با توصیه سازنده باشد. نگهداری تجهیزات شامل تمیز کردن دوره ای و تعویض بعضی ازقطعات آن بوده و همچنین هزینه های نصب تجهیزات نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.


نیترات در آب آشامیدنی و روش های حذف آن

palagostar.com/fa/article/nitrate-removal-from-drinking-water/
رزین های تبادل یونی، بهترین روش برای حذف نیترات از آب آشامیدنی. ... خون ، افسردگی ، تاثیر بر سیستم عصبی و زمانیکه غلظت آن بالای 70% باشد سبب ... اما طبق بهداشت جهانی (WHO) مقدار استاندارد نیترات در آب‌های آشامیدنی حداکثر باید ppm50 باشد. ... و نیز استفاده از مواد شیمیایی جهت تصفیه آب آشامیدنی ممکن است استفاده شود.
متاسفانه مقادیر بالای نیترات در آب آشامیدنی یکی از دلایل بیماری تغییر ... کننده ها به داخل آب و یا مواد آلود ه کننده (مانند کودهای شیمیایی) به توده آب های زیرزمینی باشد. ... که میزان مواد آلی در آب بالا رود برخی تجزیه های شیمیایی در آب ممکن است رخ دهد. ... و با کودهای شیمیایی و فضولات حیوانی است، در صورت رسیدن غلظت نیترات به مقدار ...

نیتریت و نیترات و عوارض آن در آب آشامیدنی - سایت بهداشت محیط ایران

www.environmentalhealth.ir/نیتریت-و-نیترات-و-عوارض-آن-در-آب...
اما چون ممکن است درمدت زمان طولانی مصرف آبهای دارای نیترات بالا ، اثرات مزمن بر جای ... گیری میزان غلظت نیترات دردسترس است اما دقت آنها به اندازه روش های آزمایشگاهی نیست چرا که ... .برای اطمینان ،گزارشات را بر اساس میزان نیتروژن- نیترات یا یون نیترات ... اگر نیترات در آب آشامیدنی بالاتر از حد استاندارد باشد باید منبع جایگزین ...
Jan 9, 2014 - چرا آکواجوی؟ ... در این مقاله تلاش می کنیم به بررسی نیترات در آب آشامیدنی و اثرات آن بر سلامتی ... دراثر فعالیت میکروارگانیزم های خاک نیتروژن آلی به یون آمونیوم NH)) ... های تصفیه پیشرفته می باشد که قادر به کاهش آلاینده های محلول هستند. ... معنی داری بین غلظت نیترات آب وافزایش شیوع یک نوع سرطان به میزان ...
by حامد محمّدی - ‎Related articles
ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات در آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ. ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ... ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ. ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﻃﺎن ... ﻳﻮن. ﻫﺎی ﻧﻴﺘﺮ. ﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺖ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت. ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺑﻪ زﻣﻴﻦ،. ﺗﺠﻤﻊ زﺑﺎﻟﻪ ... اﻟﺰام ﺑﺎﻳﺪ. ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ. 13(. ،. ). 6. آب. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ و در ﺻﻮرت. ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ. دارای ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮ از mg/l. 1.
اگر غلظت یون ها بر حسب معادل کربنات کلسیم باشد در آن صورت همواره مجموع ... شده خروجی همیشه باز باشد تا کمترین فشار ممکن در محفظه آب تصفیه شده را داشته باشیم. .... اگر به آب بویلر فسفات تزیق شده باشد در آن صورت PH باید به اندازه کافی بالا ... مقدار سولفیت سدیم مصرفی بایستی حدود 10 برابر میزان اکسیژن محلول باشد.
Feb 11, 2013 - بنابر این در طول آزمایش به هیچ وجه شتاب نکنید، چرا که غالباً موجب بروز اشتیاه و .... پس از افزودن هر قطره از بورت باید ارلن مایر را تکان داد تا دو محلول کاملاً با هم ترکیب شوند. .... دو نمونه از بیان غلظتها، غلظت معمولی و مولاریته می باشد. .... (سعی کنید برای شستشو همیشه از کمترین مقدار ممکن آب مقطر استفاده کنید.).
نکته 48 : ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) : یک بیان کمی از مقدار بارهای منفی به ازای واحد ... نکته 58 : هر چه خاک اسیدی تر باشد رس های کم فعالیت (LAC) در ان غالب می شوند و .... نکته 139 : غلظت یون پتاسیم در آب شیرین کمتر از کاتیون های دیگر است. ..... با نیترات موجود در خاک رقابت می کند و ممکن است نیترات کمتر جذب گیاه گردد.

[PDF]آب، آهنگ زندگی

chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/95.../F3%20C110210.pdf??...
چرا برخی منک ها در آب دریا حل می شوند اما،. برخی دیگر حل منی شوند؟ ..... NO( در آب آشامیدنی٣. -با مراجعه به منابع معتبر علمی، دربارۀ اینکه »غلظت یون نیترات ). باید کمترین مقدار ممکن باشد« اطالعاتی جمع آوری و به کالس گزارش کنید. با هم بیندیشیم.

مهندسی بهداشت محیط - تصفیه آب

www.habibaraz.blogfa.com/cat-20.aspx
با توجه به ناپایداری گاز ازن ، باید در محل مصرف و نیز زمان مصرف تولید شود و نمی توان آنرا مثل کلر ذخیره نمود. ... در غیاب یون برمید در آب ، محصولات جانبی حاصل از ازن زنی شامل اسید هایی با وزن .... 5- مقدار آمونیاک، فنل و نیترات این آبها ممکن است زیاد باشد. ... 2- غلظت یون کلر و سدیم این آبها بسیار زیاد و معمولا بیش از ppm 500 است.

اردیبهشت 1391 - شیمی و دیگر هیچ

shimi-aghaie.blogfa.com/9102.aspx
فرمهای مختلف نیتروژن درخاک توسط باکتریها به نیترات (یون NO3)تبدیل میشود. ... آزمایش اولیه ، برای تعیین میزان نیترات منابع آب ضروری است ، بنا براین اگر تا کنون ... مسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرداین است که نیتروژن ممکن است از غذا و یا ... غلظت نیترات دردسترس است اما دقت آنها به اندازه روش های آزمایشگاهی نیست چرا که ...

دسته‌بندی نشده بایگانی | صفحه 5 از 24 | شرکت مهندسی آبرام

www.abram-lab.ir/fa/category/دسته‌بندی-نشده/page/5/
آلودگی آب آشامیدنی در کادمیم به شکل یون برای اغلب ارگانیسم ها؛ سمی می باشد. ... یونCr+6حتی در غلظت های بسیار پائین نیز برای بیشترگیاهان و جانوران سمی است. ... یا کشاورزی حاوی سرب و ترکیبات آن، ممکن است بـه مقـدار قابل توجهی وارد آب گردد. .... و نیترات، دمای ورودی و pHورودی را نیز می توان جزو این دسته پارامترها قرار داد چرا که ...

کیفیت آب برای پرورش ماهی - شرکت خوراک دام و آبزیان مازندران -

www.manaqua.com/مطالب_علمی/کیفیت_آب_برای_پرورش_ماهی
در این حالت بیشترین غلظت اکسیژن در آخرین ساعات بعد از ظهر و کمترین غلظت ... اگر مدتی ادامه یابد ممکن است برای بسیاری از گونه های ماهی کشنده باشد (بیشتر ... در آب های تخلیه شده از اکسیژن، نیترات به نیتریت و آمونیاک تبدیل می شود (ازت دهی). .... یون های فلزی در آب های اسیدی بیشتر محلول هستند و از این رو تمام آب های اسیدی ...

تصفیه آب - تصفیه آب

abezolalmaz.blogfa.com/post-2.aspx
فرآیند تصفیه آب ممکن است به کاهش غلظت ذرات معلق یا ذرات محلول در آب از جمله ... تصفیه آب و دستگاه های تصفیه آب : چرا خانواده های ایرانی باید از آب تصفیه شده ... منظور از TDS کل مواد جامد محلول در آب است که برابر مجموع غلظت همه یونهای موجود در آب می باشد. .... استاندارد ملی ایران نیز برای نیترات همین مقدار می باشد سازمان حفاظت محیط ...

[PDF]ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آب ﺷﯿﻤﯽ - شرکت پالایش نفت تبریز

www.tbzrefinery.co.ir/userfiles/Articles/WaterTest.pdf
ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮاﯾﺪ. 1000 ppm. ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺰه ﺷﻮر آﺷﮑﺎر ﻧﺸﻮد . ﺗﻠﺨﯽ آب ﺑﻪ ﺧﺎ. ﻃﺮ وﺟﻮد ﻧﻤﮏ. ﻫﺎی. Mg. اﺳﺖ ..... اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﮐﺴﯿﮋن، ﯾﻮن و ﯾﺎ ﻣﻮﻟﮑـﻮل ..... ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﺴﻔﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ در آب ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺮ روی ﺟﺪاره، ﻻﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر. ﻧﺎزک .... از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻞ ﮐﻠﺮاﯾﺪ ورودی ﺑﻪ ﺑﻮﯾﻠﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻞ ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ...... ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف آب و ﻫﻢ در راه اﻧﺪازی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ.

بهداشت آب - 403 Forbidden

www.knowclub.com/paper/?p=413
Sep 11, 2007 - توصیه می‌شود آب آشامیدنی نه تنها کاملا سالم باشد بلکه باید " پاکیزه" یعنی ... ج) دز لازم برای ایجاد بیماری در 50% افراد بالغ سالم حساس، ممکن است با کمترین مقدار یک عدد واحد ... کلرور، سولفات، سیلیکات و نیترات به صورت محلول در آب وجود دارند. ... که غلظت یون هیدروکسیل بیش از یون هیدروژن باشد PH بیشتر از 7 و آب ...

بهداشت آب | پایگاه اینترنتی کاروان صادقیه

https://karevansadeghiye.ir/29613/بهداشت-آب/
Jan 28, 2016 - توصیه می‌شود آب آشامیدنی نه تنها کاملا سالم باشد بلکه باید ” پاکیزه” یعنی ... بالغ سالم حساس، ممکن است با کمترین مقدار یک عدد واحد عفونت‌زا برای برخی ... کلرور، سولفات، سیلیکات و نیترات به صورت محلول در آب وجود دارند. ... که غلظت یون هیدروکسیل بیش از یون هیدروژن باشد PH بیشتر از ۷ و آب قلیایی است.

پرورش تکثیر نگه داری ماهی قزل الا - - blogfa.com

troutshahmorady.blogfa.com/post/2 - Translate this page
1-نور: هرچه طول روز یا مدت تابش آن کوتاه تر باشد میزان رشد ماهی کاهش می یابد،قزل ... درجه است،در دمای 20درجه میزان اکسیژن آب محدود می شود چرا که غلظت آن در آب کاهش می یابد. .... آبهای اسیدی با پی اچ کمتر از 5تا6 برای حیات ماهیان مناسب نبوده و افزایش یون ... و کمترین مقدار پروتئین است که باید در جیره غذایی وجود داشته باشد زیرا افزودن و ...
روش آزمایشگاهی معمولا نمک های محلول در آب به صورت کاتیون ها و آنیون ها ... اما اگر کلسیم و منیزیم باشد تا غلظت 1000 میلی گرم در لیتر یون کلر هم ممکن است مزه ... 200 سی سی نیترات نقره را به حجم 2 لیتر می رسانیم و برای تعیین فاکتورآن از .... کمترین مقدار نقره کروماتی را که باید تشکیل شود تا چشم قادر به رؤیت آن باشد نمی توان ...
حتما باید شنیده باشید که میگن خوردن یک سیب در روز شما رو از مراجعه به دکتر بی نیاز ... اگر مشکل معده شما مشکلی باکتریایی باشد یک جرعه از آب سرکه سیب به خاطر ... با اضافه کردن دو قاشق غذا خوری سرکه سیب و مقدار کمی عسل به یک لیوان آب و ...... غلظت نیترات دردسترس است اما دقت آنها به اندازه روش های آزمایشگاهی نیست چرا که ...

[PDF]C1V1 = C2V2 - Flying Publisher

pdf.flyingpublisher.com/BiochemicalLaboratoryBook.pdf
آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی و بال. ین. ی؛ عبدالرحیم. آب. ساالن. -. فرشته. پرتو ... شدن با مواد قابل اشتعال وجود دارد. ممکن است یک مادۀ. شیمیایی فاقد. R. باشد یا ... گرم آب مقدار. 11 .... درمانی )و بطور کلی در علوم پزشکی( غلظت یونهای سدیم و پتاسیم در مایعات بدن را ... توجه کنید که واحد حجم در فرمول چگالی لیتر است لذا باید آنرا تبدیل.

[PDF]معرفی دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاه

www.mazums.ac.ir/Dorsapax/userfiles/file/tajhizat.pdf
ها، و اجزای نمونه ای که ممکن است به طور برگشت ناپذیر با فاز ساکن پیوند یابند، عمر ستون ... ت قطبی )مانند آب یا تری اتیلن گلیکول( باشد، اصطالحاً به آن فاز نرمال؛ و اگر .... منبع نور برای دستگاه های جذب اتمی باید نواری باریک با شدت و پایداری کافی برای مدت زمان ..... این رو طیف سنج جرمی دستگاهی جهت تولید و تعیین جرم یون ها کاربرد.

اشیو بالا - موسسه تحقیقات پسته

pri.ir/pri/pagecontent.php?rQV...
اگر شاخه ای که قطع می شود مسن ودارای قطری بیشتر از5 سانتی متر باشد، باید محل قطع ... جهت تهیه محلول سمپاشی نیز ابتدا روغن را در مقداری آب ( ترجیحا ولرم) حل کرده بعدا داخل ... پیشنهاد می شود به منظور کاهش اثرات منفی روغن ولک از اختلاط غلظتهای پایین با .... 3- دقت شود نیترات کلسیم با سولفات روی قابل اختلاط نیست و درصورت ...
Nov 15, 2014 - راهنمای تعیین نیازمندیهای پایش پیوسته آلایندههای آب و انتخاب تجهیزات .... COD. دما. فسفات. نیترات. آمونیاک. TDS. خروجی تصفیه خانه فاضلاب ... بار در خارج از اوقات بارندگی، دارای جریان باشد، باید پارامترهای COD، TSS، pH و دما در ..... 5-27- زمانی که غلظت یون پتاسیم در فاضلاب از 500 میلی گرم در لیتر بیشتر ...
دلایل این که چرا آکواریوم داران از نمک در آکواریوم آب شیرین(معمولا یک قاشق غذاخوری به ازی ... ۱-اول از همه باید گفت مقدار نمک محلول در آب شیر اغلب کمتر از مقداری است که در ... کنید به شرطی که غلظت کلرید نمک ۳۰ برابر بیش تر از یون های نیتریت باشد. .... در کمترین مقدار نمکی که در آب های لب شور استفاده می شوند را دارند (SG 1.005 )
Jun 23, 2014 - آب برخی قنوات و چشمه سارهای کشور ممکن است دارای چنین خاصیتی باشد ، چنین .... دمای 20درجه میزان اکسیژن آب محدود می شود چرا که غلظت آن در آب کاهش می یابد. .... اکسیژن می شود ضمنا باید یادآور شد که میزان سمیت نیتریت با وجود یون کلرید در ... مقادیر توصیه شده فوق مقدار پیشنهادی و کمترین مقدار پروتئین است که باید ...

[PDF]راهنمای آب و تصفیه آن شرکت تولیدی و مهندسی حرارت گستر

hararat-gostar.com/.../راهنمای%20آب%20و%20تصفیه%20آن-حرارت... - Translate this page
ﮐﺪری آﺑﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺨﺼﻮص آب دﯾﮕﻬﺎی ﺑﺨﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ،. زﯾﺮا ﮐﺪری ﮐﻪ .... ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﯿﺪ و ﺑﺎز آب اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﻮب ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺧﻮردﻧﺪﮔﯽ. ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ❖. PH ... ﻗﻠﯿﺎﺋﯿﺖ آب دﯾﮕﻬﺎی ﺑﺨﺎر را زﯾﺎد ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﮐ .... ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﻧﯿﺘﺮات و ﯾﺎ ﮐﻠﺮﯾﺪ در آب وﺟﻮد دارﻧﺪ. ... در ﺳﺨﺘﯽ ﮔﯿﺮ ﺣﺮارت ﮔﺴﺘﺮ از ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺒﺎدل ﮐﻨﻨﺪه ﯾﻮﻧﯽ ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ دارای ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﺣﺪا. ﻗﻞ. 35.

[PDF]اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

www.m-iau.ac.ir/.../Chemistry%20of%20Water%20&%20Wastewa...
روشهای ضد عفونی سازی آب شرب و فاضالبهای تصفیه شده. -6 ... این. آبها. وجود. مقدار. زیاد. امالح. یونی. ) انواع. نمکهای. معدنی. (. در. آنها. می. باشد. که. معموالً. به .... آب. عامل. انتقال. الکتریسیته. می. باشند. و. میزان. هدایت. با. غلظت. یونها. رابطه ...... باعث افزایش یون نیترات و فسفات در. ابها .... آب باید طوری باشد که مواد منعقد کننده کمترین.

نمک در آکواریوم آب شیرین - آکواریوم دریای آبی

www.daryayeabi.com/index.php/.../23.../104-2015-01-13-07-48-4...
دلایل این که چرا آکواریوم داران از نمک در آکواریوم آب شیرین(معمولا یک قاشق غذاخوری به ازی ... 1-اول از همه باید گفت مقدار نمک محلول در آب شیر اغلب کمتر از مقداری است که در ... کنید به شرطی که غلظت کلرید نمک 30 برابر بیش تر از یون های نیتریت باشد. .... در کمترین مقدار نمکی که در آب های لب شور استفاده می شوند را دارند (SG 1.005 )
سازمان بهداشت جهانی مقدار مجاز نیترات آب آشامیدنی را 50 میلی گرم بر لیتر بر حسب ... روش هایی که مرسوم هستند، عبارتند از: اسمز معکوس، مبادله یونی، نیترات زدایی ... صورت گرفته و وضعیت آب تهران این هفته به مردم اعلام می شود؛ چرا که نباید مردم در ... با همشهری ، معتقد است : میزان نیترات باید 10 میکروگرم در هر 100 سی سی باشد اما ...

[PDF]Investigation of Environmental Pollution in Shiah Keshim Wetland - SID

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/77113880310.pdf
by K Wetland - ‎2009
concentration of sulfate have caused more problems in ... ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﯿ. ﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﯽ. ﻫﻮازی ﺷﺪن در ﺑﺨﺶ. ﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺎﻻب اﺳﺖ ﮐﻪ ... ﺑﺎﯾــﺪ ﺗﻮﺟــﻪ داﺷــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺨــﺶ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗــﻮﺟﻬﯽ از .... ﯾﻮن ﻧﯿﺘﺮات. : ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺘﻮن ﮐﺎﻫﺸﯽ ﮐﺎدﻣﯿﻢ و. ﻣﺤﻠﻮل. ﻫﺎی ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﯿﻞ آﻣﯿﺪ و آﻟﻔﺎ ﻧﻔﺘﯿﻞ آﻣﯿﻦ ﺑﻪ. وﺳﯿﻠﻪ .... ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑﯿـﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘـﺪار. ﻧﯿﺘﺮات ﻧﯿﺰ در آﺑﺎن ﻣﺎه دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ روﯾﺶ ﮔﯿـﺎه. را دارا ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ.
واژه‌های کلیدی: گاز ترش - آمین - نمک‌های با پایداری حرارتی -کروماتوگرافی یونی ... در مورد ماتریس‌های با غلظت بالای آمین، نمونه‌ها باید با آب دیونیزه ( با مقاومت 18 مگا اهم ) رقیق گردیده ..... 5- مقدار آمونیاک، فنل و نیترات این آبها ممکن است زیاد باشد. ...... زمینه در آشکار ساز ایجادکند، یا به عبارت دیگر با کمترین مقدار حساسیت برابر است.

شیمی و زندگی - شیمی 79 دانشگاه اراک

shimi79.persianblog.ir/tag/شیمی_و_زندگی
Jul 5, 2016 - آتروپات به جای کیسه آب گرم و بیشتر برای تسکین دردهای موضعی به کار می‌رود. ... هرچه مقدار کلرید بیشتر باشد، خوردگی فلز نیز بیشتر خواهد بود. ..... نمکهای اسید نیتریک بیشتر ترکیبهای مهمی مانند نیترات پتاسیم، سدیم و ..... III استفاده کنیم، باید در ابتدا چند محلول معلوم از این یون تهیه شود و منحنی غلظت بر ...
هر چه خاک اسیدی تر باشد رس های کم فعالیت (LAC) در ان غالب می شوند و CEC کاهش و ... آمونیاک بی آب، اوره و نیترات امونیوم در آب محلول می باشند و برای ساختن کود های محلول استفاده می شوند. .... غلظت یون پتاسیم در آب شیرین کمتر از کاتیون های دیگر است. .... خشک کردن خاک در هوای آزاد برای اندازه گیری پتاسیم ممکن است مقدار پتاسیم ...

[PDF]فایل - سازمان ملی استاندارد

www.isiri.gov.ir/Portal/file/?200959/دی-ماه-93ماهنامه.pdf
Dec 29, 2014 - اندازه گیـری مقدار فلزات سـنگین در محلولهـای آبـی. 18 ... در آب آشـامیدنی .... اگـر فرآیند نمونه گرمازا باشـد پیک گرفته شـده رو به پایین خواهد. بـود. .... تجزیـه گرمایـی نمونـه آزمون باید توسـط دسـتگاه کالیبـره گردد. .... می باشـند غیـر ممکـن به نظر می رسـد. ..... در محلـول زیـر صافـی با اسـتفاده Cu(ΙΙ) غلظـت یـون باقیمانـده.

آب و فاضلاب - فاضلاب

hosseini1363.blogfa.com/cat-4.aspx
مواد خارجی در فاضلاب – مقدار مواد خارجی آن در حدود 0.1 درصد و بقیه ی آنرا آب تشکیل می دهد. ... ازاء هر متر مکعب فاضلاب تصفیه شده بوده و غلظت این لجن حدود 5 تا 10% می باشد. ... باید حداقل میزان اکسیژن محلول برای فعالیت ارگانیسمها د استخر هوادهی وجود ..... بودن آب باران هستند، چرا که در یک فاز آبی به صورت یونهای نیترات و سولفات در ...
Feb 19, 2011 - ﻏﻠﻈﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺪزداﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺪن اﺟﺘﻨﺎب ﮔﺮدد ... ﮔﻨﺪزداﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺷﻮد اﻣﺎ در ... ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ آب ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد .... دﺗﺮﺟﻨﺘﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ آﻧﯿﻮﻧﯽ ، ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ ، ﻏﯿﺮ ﯾﻮﻧﯽ و آﻣﻔﻮﺗﺮﯾﮏ ...... ﺳﺎﻋﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﯿﺘﺮات ﺳﺪﯾﻢ.

تصفیه آب

abwater.ir/tag/تصفیه-آب/
از طرفی کاهش TDS ممکن است تغییر طعم آب را به دنبال داشته باشد و از آنجا که طعم و مزه ... به عبارتی این مقدار خط قرمز است و هر چه میزان نیترات در آب از این میزان کمتر باشد، .... چرا باید در منزل خود از دستگاههای تصفیه آب خانگی استفاده کنیم؟ ..... با اتصال پوش فیت می باشد که با کمترین فشار قابل جدا سازی ولی با قابلیت اتمینان ...

خاکشناس - خواص فیزیکی خاک

skusoilgroup.blogfa.com/post-66.aspx
-رس(ذرات رس کمترین قطر را دارند وبه ذراتی با قطرکم از 0.002 میلی متر گفته می شود). ... -رسی وکم عمق (در صورتی که خاک سنگین و کم عمق باشد رسشه ها نمی توانند تا اعماق نفوذ کنند ورشد گیاه دچار اخلال می ... بیشترین مقدار آب قابل استفاده مربوط به بافت لوم رسی است. ... 24-برای اصلاح خاک های شنی، چه عاملی باید در نظر گرفته شود؟
Jul 18, 2009 - آلاینده‌هایی که ممکن است در منابع آب موجود باشند شامل موادمعدنی و آلی، ... NTU دارد) باید دارای مقداری کلر باقیمانده آزاد (بین PPM 0.8_0.2) برای .... به هر حال برای اینکه این سیستم برای تصفیه آب آلوده مناسب باشد، باید کارهای مهندسی برای مرتب‌سازی ... جهت برقراری تعادل در غلظت یونهای سدیم و کلراید از ظرف آب نمک، ...

شیمی محض

shimimahz925.blogfa.com/
مخلوط بدست آمده باید یکنواخت و محکم باشد (در صورت نیاز می‌توانید آب ... اگر شما فتیله شمع معمولی را درست پس از خاموش شدن‌ بدمید، ممکن است بتوانید آن را قرمز کنید، .... سطحی به درون مایع کشیده می‌شوند و مساحت سطح مایع به کمترین مقدار میل می‌کند. ... بودن آب باران هستند، چرا که در یک فاز آبی به صورت یونهای نیترات و سولفات در ...
در عمل تیتر کردن ، محلول استاندارد را از یک بورت به محلولی که باید غلظت آن اندازه .... اخیرا به مقدار زیاد از رزین ها که قادرند تعویض یون کنند، برای رفع سختی آب استفاده می‌کنند. ... لازم به یادآوری می باشد، در زمان تولید در کارخانه و کارکرد مداوم دیگ بخار، ممکن است ..... 2- چرا پر منگنات را در ارلن و اسید اگزالیک رادر بورت نمی ریزیم ؟

[PDF]اﺻﻮل ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ

www.nigc.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=a3f2758e-30df-43d7-a00b...
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز و ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ. ﺑﺎﻳﺪ. در. آن ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رو ﺑﻪ. رﺷﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ... اﻛﻨﻮن زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺳﻮال را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﻴﻢ آﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ وﺿﻌﻴﺖ آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳـﺴﺖ دﻧﻴـﺎی .... آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار آﻻﻳﻨﺪه دراﺗﻤﺴﻔﺮ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ .... دی اﻛﺴﻴﺪ ﮔﻮﮔﺮد در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎی ﺣﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ..... ﻚ ﻓﺎز آﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻮن ﻫﺎی ﻧﻴﺘﺮات ...... ﺑـﺪﻳﻦ وﺳـﻴﻠﻪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ.

مشکلات احتمالی دیگ های بخار - هیان شیمی

hiyanchem.blogfa.com/post/41/مشکلات-احتمالی-دیگ-های-بخار-
Aug 12, 2012 - چرا انسان زنگ نمیزند؟ ... اعمال شیمیایی لازم روی آب دیگ بخار جهت کنترل خوردگی ... افزایش نیترات سدیم به میزان 20-30% قلیائیت هیدروکسید سدیم در آب نیز ... هایی در سطح آب دیگ بخار است، ممکن است مقدار کف به حدی باشد که تمام .... آب مصرفی دیگ های بخار که معمولا باید کاملا تصفیه شده باشد، تمام یون های مزاحمی ...

فرآیندهای تصفیه فاضلاب - buali-chem

buali-chem.com/مقالات/فرآیندهای-تصفیه-فاضلاب.html
البته ممکن است برای شهرهای ایران در شرایط موجود از مقدار مربوط به پساب ... نشده باشد چندان صدق نمیکند و در این صورت باید رقمی برای مقدار فاضلاب سرانه در ... چنانکه ملاحظه میشود ابتدا مواد آلی ازت دار تبدیل به آمونیاک و سپس به نیتریت و نیترات میگردد . ..... در این صورت غلظت اکسیژن موجود در آب رودخانه یا تالاب به دلیل فعالیت ...
سیستم CIP در دستگاه تصفیه آب صنعتی وقتی روی سیستم باشد بعد از اینکه .... باید آب چاه مستقیما به دستگاه تعویض یونی پمپ شود قبل از مخزن آب خام و مهمتر این ... کلر آزاد در ,سختی گیر رزینی است که ممکن است شبکه رزین را مورد حمله قرار دهد و ..... اگر یک غشای نیمه تراوا بین دو محلول با غلظت های متفاوت قرار گیرد ، مقداری از ...
محلول NaOH به عنوان محلول استاندارد باید عاری از سدیم کربنات باشد. .... که اختلاف حجم مربوط به نقاط پایانی و نقطه هم ارزی، کمترین مقدار ممکن را داشته باشد. ... که [OH-] مشارکت مربوط به تفکیک آب را برای غلظت یون هیدرونیم نشان می‌دهد. .... مثلاً در تیتراسیون سدیم کلرید با نقره نیترات، نقطه هم ارزی هنگامی فرا می‌رسد که به ازای هر ...

اردیبهشت ۱۳۸۶ - rezaziaei - blogfa.com

www.rezaziaei.blogfa.com/8602.aspx
5- از الکترولیز آب نمک نسبتاً غلیظ چه فرآورده هائی بدست می آید؟ ... و نیم مول نمک خوراکی(NaCl) را در کمترین مقدار آب حل کرده و الکترولیز می کنیم. ... الف) این شکل مربوط به چه نوع سلولی( الکترولیتی یا گالوانی) می باشد؟ چرا؟ .... الف) با ادامة برقکافت، غلظت یون چه تغییری می کند؟ ..... 1) عبور الکترونها را از محلول ممکن می سازد.
Dec 11, 2007 - جاهایی که ممکن است با ... محل دفع و بازیافت : عملیات بازیافت باید در محلی مناسب باشد که دارای ظروف ... میخواستم بدونم اگر نیترات نقره با کمی سولفات پتاسیم با هم مخلوط .... و با یون آهن Ii یا Iii تشکیل کمپلکس دهد و سپس با اندازه گیری مقدار جذب ... میشه بگین چرا رنگ آب دریاها با هم فرق می کنه اگر منبعی رو هم می ...

کشاورزی

www.yektaagri.blogfa.com/


روش دفع نیترات از بدن

روش های حذف نیترات

مضرات نیترات

نیترات در آب تهران

نیترات در آب معدنی

نیترات در مواد غذایی

نیتریت

چرا غلظت یون نیترات در آب باید کمترین مقدار ممکن باشد

۹۵/۱۲/۱۰ موافقین ۰ مخالفین ۰
niloofare abi

نظرات (۱)

واقعا عالی و مفید بود مرسی
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی