1-  مقاومت مردم ویتنام در مقابل آمریکا

2- مقاومت مردم کوبا  در مقابل آمریکا

3- مقاومت مردم فلسطین در مقابل اسراییل

4- مقاومت مردم لبنان در مقابل اسراییل