تنبیه زشت دانش آموز توسط معلم زن لو رفت

تنبیه معلم زن ، کتک زدن دانش آموز توسط معلم
رفتار زشت خانم معلم با دانش آموزش در کلاس توسط دوربین تبلت یکی از بچه ها فاش شد ، تنبیه معلم زن با واکنش های شدیدی همراه شد تا تاوان سنگینی بدهد.