پاسخ انشا صفحه 23 هشتم


تمام انشاهای پایه هشتم در کانال زیر


https://telegram.me/joinchat/BqEcOjwcUL0bVlWrjQ2UDQ